Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Internationellt affärsliv: Så påverkar kulturen vår kommunikation

Posted in Articles Swedish

När det kommer till mänsklig interaktion är kommunikation av yttersta vikt. Utan kommunikationen finns det inget internationellt affärsliv. Vi talar och beter oss alla olika beroende på vår kulturella bakgrund, och formar på så sätt globala, dynamiska sammanhang. 

 
Kommunikation kan ses som en dynamisk, meningsbildande process; person A och person B  formar ett samspel med specifik betydelse genom användningen av verbala och icke-verbala symboler. Därför är kommunikation så mycket mer än ett enkelt utbyte av information. Kommunikation är en symbolbaserad förhandling av förhållandet mellan två eller fler personer. Varje kommunikationsepisod är unik, precis som varje förhållande.

Det spelar ingen roll var du bor eller vart i världen du reser genom din karriär, kunskaper inom internationellt affärsliv är en viktig nyckel till framgång. För att läsa mer om internationellt affärsliv, börja med artikeln International Business – The Basics.

 

I det internationella affärslivet är språket nyckeln till kommunikation

En av kommunikationens baskomponenter är såklart språket. Det är vanligt att man tänker på språket som uttryck som varierar beroende på land eller etnicitet, men det är i själva verket inte det som påverkar de kulturella nyanserna som ligger bakom språket.

Fler än 6,900 språk talas i världen. Många av dessa kan sorteras in i grupper (t.ex. indogermanska språk som engelska, nederländska och tyska) där språken har ettt gemensamt ursprung, historia eller kultur och skiljer sig med egna kulturella bakgrunder. På grund av detta kan ett språk variera märkbart i olika länder – till och med när man talar samma språk i grunden (t.ex. engelska i USA jämfört med i Storbritannien, Australien etc.)

Ett användbart koncept i detta avseende är lingvistisk relativitet: idén att människor som talar olika språk ser världen på olika sätt beroende på språket de använder för att beskriva världen. Det innebär att språket formar vår verklighet och att vår verklighet i sin tur reflekteras i vårt språk. Om du till exempel säger ”alla känner apan, men apan känner ingen” kanske det låter underligt för den som inte har svenska som modersmål.

Idiom (som till exempel metaforer) bildas som ett resultat av språkets kulturella inverkan. Idiom kan definieras som uttryck som bildas och har en mening som inte är den enkla summan av orden som används. Därför kan dessa uttryck verka som nonsens utanför sina sammanhang och kan inte översättas direkt till ett annat språk.

En helhetssyn på språket innefattar alltså den kulturella betydelsen i vår kommunikation och medför att vi inte blir beroende av att tyda raddor med ord som inte används såsom i det vanliga språkbruket.

 

Kommunikation: mer än ord

Interkulturell kommunikation kan verka svår nog med tanke på alla språkliga och kulturella skillnader, men utöver dessa finns en viktig aspekt vi inte får glömma bort: icke-verbal kommunikation. Den multinationellt yrkesverksamme måste ha detta i åtanke och förstå alla meddelanden vi skickar utöver vad vi säger.

Icke-verbal kommunikation utgör mer än 90% av all kommunikation! Och icke-verbala signaler är även de kulturellt betingade. Något som anses artigt eller vänligt i ett land kan vara en förolämpning i ett annat.

Även de som talar samma språk upplever konflikter och missförstånd genom vardagliga uttryck såsom blickar, gester eller tonfall. Tänk då på hur mycket större missförstånden kan bli när det handlar om ett multikulturellt sammanhang.

För att undvika missförstånd bör den som är internationellt yrkesverksam undersöka den icke-verbala kommunikationen i andra kulturer. Fråga dig själv: Hur hälsar man vanligtvis (handslag, kram, puss på kinden, etc.)? Finns det gester som betyder något helt annat i den andra personens land? Hur mycket beröring eller ögonkontakt anses artigt?

Dessa är bara ett par av de kulturellt betingade aspekterna av icke-verbal kommunikation och alla underförstådda ”regler” som kan påverka dina affärsförbindelser.

 

Lär dig mer om kulturellt inflytande genom kommunikation – ladda ner William Wardropes eBok Introduction to International Business!

 

Fler användbara artiklar:

 
[bookboon-recommendations id=”32db0c20-d35d-4fef-ada6-a60f00dcccfd” title=”Du kanske också är intresserad av dessa eBöck:”]