Hans Ulrik Riisgård
  • Antal böcker: 3

Jeg startede min karriere med 6 års ansættelse som biolog ved Miljøstyrelsens Havforureningslaboratorium, hvor jeg blev stærkt involveret i blandt andet Cheminova's kviksølv-forurening af farvandene omkring Harboøre Tange. Jeg forsvarede min doktordisputats i 1982 som 31-årig og blev året efter ansat som lektor ved Syddansk Universitet (dengang Odense Universitet), hvor jeg i nu mange år har undervist i økologi og marinbiologi. Jeg har jeg ofte blandet mig i miljøspørgsmål, og sideløbende med publicering af 160 videnskabelige artikler i internationale fagtidsskrifter, har jeg også publiceret omkring 50 populærvidenskabelige artikler på dansk om aktuelle miljøspørgsmål: olieforurening, tungmetalforurening, iltsvind, eutrofiering, global opvarmning, masseforekomst af gopler. I 2008 blev jeg udnævnt til professor i marinbiologi med fast arbejdsplads på Marinbiologisk Forskningscenter i Kerteminde.

Visa alla böcker av Hans Ulrik Riisgård
Bli Bookboon-författare
Har du en bra idé som du vill se som facklitteratur eller kurslitteratur? Har du genom dina erfarenheter lärt dig om personlig utveckling, och vill du dela med dig av dina kunskaper? Eller specialiserar du dig på ett akademiskt ämne som du kan förklara på ett bättre sätt? Bookboons eBöcker utmärker sig då de håller hög kvalitet och är tydliga och kortfattade. Hör av dig till vårt team och få din bok utgiven hos oss!
Förfrågan