Categories Pricing Corporate
Laila Christensen
  • Institution: Coach Vision
  • Country: Denmark
  • Number of Titles: 2
  • Contact the Author:

”Bliv leder i dit eget liv!

Udlev dit fulde potentiale ved at blive den bedste udgave af dig selv. ” 

Dette mener Laila er essensen i personligt lederskab – og uanset, om man har en cheftitel eller ej.

Hendes motto er: Indsigt fører til vækst – og hun har en livsfilosofi: Menneske, kend dig selv! 

”Jeg tror på synergien i diversitet og samarbejde. Jeg tror på, at alle vinder, når mennesker trives og kan se det meningsfulde i det, de laver.” 

Laila trækker på mange års erfaring fra forskellige brancher, virksomheder og organisationer, både som leder, ejerleder og virksomhedskonsulent, og har siden 2008 været selvstændig coach.

Hun formår at bygge bro mellem det strategiske, taktiske og operationelle niveau ved blandt andet at kommunikere klart og tydeligt omkring selv vanskelige problematikker og forhold.

Som leder er hun kendt for at gå forrest, inddrager andre og tager eventuelle konflikter i opløbet. Hun inspirerer, motiverer og engagerer andre gennem sin egen stil og ærlighed.

Laila’s måde at coache og undervise på skiller sig ud fra det gængse; stærk intuition, fokus på muligheder og fremtiden, kreativitet og nysgerrighed, undrende i stedet for at dømme, stærk faglig ballast, humor, direkte og ærlig tilbagemelding, værdibaseret tilgang og stærke overbevisninger, som er styret af kærlighed til verden og individet, så både den enkelte person og gruppen mødes med respekt, omsorg, stor grad af empati og positiv psykologi.

Hendes egne indsigter og dem, hun dagligt får gennem coachsessioner og workshops samt stor berøringsflade i et bredt netværk fra såvel erhvervsliv, som frivillige organisationer, er det stof, hendes bøger bygger på. 


"Become the leader in your own life!

Fulfill your full potential by becoming the best version of yourself. " 

For Laila, this is the essence of personal leadership - and regardless whether you are a leader or not. Her motto is: Insight leads to growth - and she has a philosophy of life: Human, know yourself! 

“I believe in the synergy in diversity and cooperation. I believe that everyone wins when people thrive and can see The Why – the meaning of what they do". 

Laila adds many years of experience from various industries, companies and organizations, both as Manager, Director in own company and Business Consultant, and she has since 2008 been an independent Coach. 

She manages to build the bridges from strategic, tactical and operational level by, among other things, communicate clearly also about difficult problems and conditions. 

As a leader she is known for leading the way, involving others and taking any conflicts before they escalate. She inspires, motivates and engages others through her own style and honesty. 

Laila's style as coach and teacher differs from the usual; strong intuition, focus on opportunities and the future, creativity and curiosity, wondering instead of judging, strong professional ballast, humor, direct and honest feedback, value-based approach and strong beliefs that are governed by love to the world and the individual, so that both the individual and the group meet with respect, care, high degree of empathy and positive psychology. 

Her own insights and those she receives daily through coaching sessions and workshops, as well as a large interface in a broad network from both business and voluntary organizations, is the substance on which her books are based.

Browse all by Laila Christensen
Become a Bookboon author
Do you have a great idea that you would like to see turned into a business book or student textbook? Has your experience taught you a thing or two about personal development that you'd like to share with the world? Or do you specialise in an academic subject that could do with some better explaining? Quality, clarity and succinctness are what characterise Bookboon's eBooks. Talk to our editorial team now, and get published!
Enquiry