Categories Pricing Corporate
Professional eBook

Personligt lederskab: De 7 Ledelsesniveauer

0 Reviews
1 Review
74
Language:  Danish
Denne bog er en guide og øvebog for dig, der ønsker mere selvindsigt så du kan bruge dig selv som værktøjet i ledelse. Bliv bevidst om dig selv. Bliv leder i eget liv.
Professional Plus subscription free for the first 30 days, then $8.99/mo
Access to this title on the bookboon platform
Description
Content
Reviews

Personligt lederskab: De 7 ledelsesniveauer er en guide og øvebog for dig, der ønsker at blive leder i eget liv, som en forudsætning for at kunne lede andre.

Udtalelse: ”Laila Christensens bog vakte straks min nysgerrighed. Den er fyldt med praktiske eksempler og nyttige tips og ideer til, hvordan man bliver mere bevidst om sit personlige lederskab. For mig personligt har bogen været med til at gøre mig mere bevidst om, hvem jeg selv er som leder i mit eget liv. Bogen fortjener at blive læst af dig, som ønsker inspiration til din personlige udvikling og til arbejdet med dit personlige lederskab.”

 1. Personligt lederskab: De 7 Ledelsesniveauer
  1. Indledning
 2. Personlige udviklingstrin
  1. Forskelle og ligheder mellem personlig og faglig udvikling
  2. Øget bevidsthed
  3. Ingen vej tilbage – heldigvis!
  4. Mærk efter inden i dig
 3. Ægte ydmyghed
  1. Balancen til ydmyghed
  2. Find ind til din indre balance
  3. Drivkræfter i livet: accept, tilgivelse og taknemmelighed
 4. Dilemma som en indre konflikt
  1. Kampe mod dig selv
  2. Selvanalyse
 5. Vanetænkning og vanebrydning
  1. Lederen som det største vanedyr
  2. Design nye vaner
  3. Dig selv som leder
  4. Dig selv som leder, i forandringer
 6. De 7 Ledelsesniveauer
  1. Positionsarbejde trin for trin
 7. Ledelse i dimensioner
  1. Perspektiver
  2. Første dimension
  3. Anden dimension
  4. Tredje dimension
  5. Fjerde dimension
  6. Frigør dit potentiale
 8. Det starter og ender med dig selv
  1. Start med dig selv
En rigtig indsigtsfuld bog, der er god til at bruge i ens egenreflektion. Hvor er jeg i min udvikling? Hvorfor løber jeg ind i de udfordringer jeg gør? Er det mig der er noget galt med, eller er det blot "de andre der ikke er nået længere? Det er alt sammen tanker, som bogen skubber til. Jeg kan rigtig godt lide Laila's evne til at sammenfatte tingene i modeller. De første afsnit er god "opvarmning" inden man når til disse modeller, og jeg kunne næsten ikke slippe bogen igen, da det i den grad gav anledning til at tænke over min egen udvikling. Det kræver mod, at stå ved sin spiriualitet, så i den henseende er Laila virkelig en "kriger", for hvem, jeg har den allerdybeste respekt.
More reviews
About the Author
Laila

Laila Christensen

”Bliv leder i dit eget liv!

Udlev dit fulde potentiale ved at blive den bedste udgave af dig selv. ” 

Dette mener Laila er essensen i personligt lederskab – og uanset, om man har en cheftitel eller ej.

Hendes motto er: Indsigt fører til vækst – og hun har en livsfilosofi: Menneske, kend dig selv! 

”Jeg tror på synergien i diversitet og samarbejde. Jeg tror på, at alle vinder, når mennesker trives og kan se det meningsfulde i det, de laver.” 

Laila trækker på mange års erfaring fra forskellige brancher, virksomheder og organisationer, både som leder, ejerleder og virksomhedskonsulent, og har siden 2008 været selvstændig coach.

Hun formår at bygge bro mellem det strategiske, taktiske og operationelle niveau ved blandt andet at kommunikere klart og tydeligt omkring selv vanskelige problematikker og forhold.

Som leder er hun kendt for at gå forrest, inddrager andre og tager eventuelle konflikter i opløbet. Hun inspirerer, motiverer og engagerer andre gennem sin egen stil og ærlighed.

Laila’s måde at coache og undervise på skiller sig ud fra det gængse; stærk intuition, fokus på muligheder og fremtiden, kreativitet og nysgerrighed, undrende i stedet for at dømme, stærk faglig ballast, humor, direkte og ærlig tilbagemelding, værdibaseret tilgang og stærke overbevisninger, som er styret af kærlighed til verden og individet, så både den enkelte person og gruppen mødes med respekt, omsorg, stor grad af empati og positiv psykologi.

Hendes egne indsigter og dem, hun dagligt får gennem coachsessioner og workshops samt stor berøringsflade i et bredt netværk fra såvel erhvervsliv, som frivillige organisationer, er det stof, hendes bøger bygger på. 


"Become the leader in your own life!

Fulfill your full potential by becoming the best version of yourself. " 

For Laila, this is the essence of personal leadership - and regardless whether you are a leader or not. Her motto is: Insight leads to growth - and she has a philosophy of life: Human, know yourself! 

“I believe in the synergy in diversity and cooperation. I believe that everyone wins when people thrive and can see The Why – the meaning of what they do". 

Laila adds many years of experience from various industries, companies and organizations, both as Manager, Director in own company and Business Consultant, and she has since 2008 been an independent Coach. 

She manages to build the bridges from strategic, tactical and operational level by, among other things, communicate clearly also about difficult problems and conditions. 

As a leader she is known for leading the way, involving others and taking any conflicts before they escalate. She inspires, motivates and engages others through her own style and honesty. 

Laila's style as coach and teacher differs from the usual; strong intuition, focus on opportunities and the future, creativity and curiosity, wondering instead of judging, strong professional ballast, humor, direct and honest feedback, value-based approach and strong beliefs that are governed by love to the world and the individual, so that both the individual and the group meet with respect, care, high degree of empathy and positive psychology. 

Her own insights and those she receives daily through coaching sessions and workshops, as well as a large interface in a broad network from both business and voluntary organizations, is the substance on which her books are based.