innovationskraftDe flesta organisationer vill gärna se sina medarbetares kreativitet omsättas till nytänkande och innovation för att skapa ökad konkurrenskraft och större affärsframgång, men alla vet inte riktigt hur man skall gå tillväga. Osäkerhet och risk kan skapa beslutsvånda. Nya idéer kan möta motstånd och innovation kan misslyckas. Men det finns också sätt att skapa goda förutsättningar för ett framgångsrikt innovationsarbete.

För att lyckas krävs svar på några grundläggande frågor som:

Hur får man fram fler goda idéer?
Vilka idéer bör man satsa på?
Vad krävs av en innovationsledare?

Drivkraften bakom all innovation är önskan att skapa och implementera något nytt. Att organisera och genomföra detta är innovationsledarens uppgift.

Traditionellt ledarskap och traditionella managementmetoder fungerar inte alltid väl i miljöer som fokuserar på kreativitet och innovation. Det handlar ofta mer om att inspirera och guida än att styra och ställa. Även om tur och lyckliga omständigheter kan inverka, är det ändå mänskliga egenskaper som fantasi, målmedvetenhet och social förmåga som till sist är avgörande. I ett framgångsrikt innovationsarbete spelar därför en duktig innovationsledare en central roll.

Vad är det då som gör att en innovationsledare lyckas med sin uppgift?

I viss utsträckning krävs samma egenskaper som hos alla effektiva ledare. Att vara innovationsledare innebär dessutom att man ställs inför särskilda utmaningar. Utöver att inspirera och organisera idéarbetet måste man kunna hantera osäkerhet och risk, befrämja kunskapsutbyte och idésamarbete, sälja en idé och engagera nyckelpersoner.

Arbetsgången brukar inbegripa några typiska steg:

Skapa visionen och utforma budskapet

innovationskraftTänk igenom vad som skulle hända om idén förverkligas.
Vad förändras, vilken påverkan blir det och vilken nytta uppstår? Beskriv varför detta är en god idé och varför man bör gå vidare. Skapa nyfikenhet och intresse.

Utveckla konceptet

Vrid och vänd på idén. Samarbeta och begär synpunkter.
Sök efter, anknyt till och inkorporera liknande idéer.

 

Utvärdera affärsmöjligheten och bygg allianser

Avgör den strategiska betydelsen. Värdera kund- eller användarnytta och uppskatta marknadspotentialen. Bedöm kostnad och komplexitet.

Tala med både chefer och experter. De behöver veta och det är deras åsikter som avgör vad som händer med en idé.

Bredda perspektivet

innovationskraftBetrakta omgivningen. Bli medveten om konkurrerande idéer och idéer som pekar i en annan riktning. Höj blicken och se framåt. Gör en egen framtidsprognos.
Tänk i realoptioner.

Gör kalkylen och övertyga beslutsfattare

Kvantifiera möjligheten i t.ex. marknadsandel eller antal enheter. Uppskatta investeringskostnaden och det framtida kassaflödet. Identifiera och värdera realoptioner. Argumentera trovärdigt och ställ krav på åtgärder.

Staka ut vägen och led utvecklingen

Experimentera, identifiera positioneringsalternativ och välj väg.
Säkra finansieringen och anskaffa resursen.
Skapa engagemang och entusiasm. Ta täten.

 

I allt innovationsarbete finns naturligtvis förhoppningar om att omsätta goda idéer till goda affärer. Men även om en ny produkt, tjänst eller affärsmodell misslyckas på marknaden, innebär det inte nödvändigtvis att man misslyckats som innovationsledare. Däremot ökar sannolikheten för framgång när en god idé samlar kraften i en organisation och får kunskap, kreativitet och ledarskap att samverka i ett produktivt nyskapande. Det är så man lyckas som innovationsledare.

Läs mer om innovationsarbete i boken Innovationskraft – Idékläck, Djuptänk och Framåtblick.

innovationskraft