Lär lätt! Finansiering Kompendium

Omdömen:
( 0 )
128 pages
Språk:
 sv
Ett gratis kompendium till Finansiering för studenter på kandidat och magisternivå
Det här är en gratis eBok för studerande
Läs online eller ladda ner gratis läroböcker som pdf. Mindre än 15 % reklam.
 
Business-prenumeration gratis de första 30 dagarna, sedan $5.99/månad
Våra senaste eBöcker
Om författaren

Kämpar du utan att få ut de resultat du hoppats på? Factor 2.9 hjälper dig att lära, växa och utvecklas i ordens rätta mening. Med utgångspunkten i att se verkligheten för vad den är diskuterar David (son, 18 år) och Magnus (pappa, 49 år) viktiga böcker och talar med insiktsfulla människ

Ett gratis kompendium till Finansiering för studenter på kandidat och magisternivå

Den här boken vänder sig främst till studenter som läser kurser i finansiering och investering på B-nivå i företagsekonomi. Boken kan också med fördel användas av praktiker för att repetera finansiella kunskaper.

Boken är inte avsedd att vara en lärobok i sig utan är skriven för att kunna användas som komplement till läroböcker i ämnet, som t ex Brealey, Myers och Marcus ”Fundamentals of Corporate Finance”. Fokus ligger på olika kvantitativa finansiella modeller. Primärt beskrivs vilka modeller som används och hur dom kan användas.

Boken ger en genomgång av grundläggande finansierings- och investeringsteori. Den varvar teori med räkneexempel. Vidare innehåller den en översättning av några viktiga engelska finansiella termer.

Karl O. Olsson, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Karl O. Olsson är doktorand vid Företagsekonomiska institutionens grupp för industriell och finansiell ekonomi (f.d. kostnads- och intäktsanalys). Han bedriver forskning kring riskhantering med fokus på praktiskt applicerbara metoder för att hantera risk och osäkerhet. Han undervisar på C- och D-nivå inom Corporate Finance (företagsfinansiering) och har även undervisat på ett flertal externa kurser för näringslivet.

Magnus Olsson, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Magnus Olsson är doktorand vid Företagsekonomiska institutionens grupp för industriell och finansiell ekonomi (f.d. kostnads- och intäktsanalys). Han bedriver forskning kring bankverksamhet med fokus på effektivitet och ”stakeholder value management”. Han har därutöver en anställning som ekonomichef på Nordals Härads Sparbank samt ett flertal uppdrag inom ekonomi och regelverksfrågor för Sparbankernas Riksförbund. Olsson undervisar främst på företagsanknutna utbildningar inom ramen för såväl Handelshögskolans uppdragsverksamhet som andra utbildningsföretag.

 1. Räntor och annuiteter
  1. Kapitalets tidsvärde
  2. Kapitalisering
  3. Diskontering
  4. Enkel og effektiv ränta
  5. Nominell och real ränta
  6. Ränta och skatteeffekter
  7. Skatteeffekten i kombination med reala och nominella räntor
 2. Sveriges finansiella system och värdering av finansiella tillgångar
  1. Det finansiella systemets huvuduppgifter
  2. Värdering av instrument på kreditmarknaden
  3. Värdering av penningmarknads-instrument
  4. Värdering av obligationer
  5. Värdering av aktier
 3. Investeringsbeslut
  1. Metoder för at mäta investeringars lönsamhet
  2. Kapitalransonering
  3. Risk och lönsamhet
  4. Uppskattning av projekts kassaflöden
 4. Leasing
  1. Operationell leasing
  2. Finansiell leasing
  3. Analys av för- och nackdelar med leasing
 5. Riskpreferenser
 6. Portföljteori – avkastning och risk
  1. Beräkning av förväntad avkastning och risk
  2. Portföljer
  3. Kovarians och korrelationskoeffi-cient för portföljer med två aktier
  4. En portfölj med mer end två aktier
  5. Betavärde
  6. Betavärden för portföljer
  7. Kapitalmarknadslinjen
  8. Risk och avkastning (CAPM)
 7. Kapitalstruktur
  1. Weighted Average Cost of Capital (WACC)
  2. Miller och Modiglianani’s (MM’s) propositioner
  3. MM och skatter
 8. Optioner
  1. Definationer
  2. Köpoptioner
  3. Säljoptioner
  4. Optionsvärde
  5. Faktorer som påverkar optioners värde
  6. Optionsstrategier
 9. Internationell finansiering
  1. Terminologi
  2. Teoretiska jämviktssamband
  3. Växelkurser och inflation
  4. Inflation och räntor
  5. Räntor och växelkurser
  6. Terminskurs och förväntad avista kurs
  7. Teori kontra praktik
 10. Appendix: Översättning av engelska finansiella termer
 11. Index