Categories Pricing Corporate
Free Textbook

Økologi

Grundtræk af den moderne økologi for universitetsstuderende

0 Отзывы
3 Reviews
154
Language:  Danish
Bogen giver en letlæst oversigt over grundtrækkene af den moderne økologi og henvender sig primært til studerende ved videregående uddannelser; forfatteren er professor i biologi ved SDU.
Стоимость подписки: бесплатно первые 30 дней, далее — $5.99/месяц
Содержание
Описание
Отзывы

 1. Økologi og økosystemer 
  1. Økologi og biosystemer 
  2. Økosystembegrebet 
 2. Energistrømme i økosystemer 
  1. Solstråling og global energibalance 
  2. Primærproduktion og produktivitet 
  3. Fødekæder 
  4. Bioenergetik 
  5. Økologiske effektiviteter 
  6. Biomagnificering af miljøgifte 
 3. Biogeokemiske stofkredsløb 
  1. Sedimentære og luftformige stofkredsløb 
  2. Kulstofs kredsløb 
  3. Kvælstofs kredsløb 
  4. Svovls kredsløb 
  5. Fosfors kredsløb 
  6. Vands kredsløb 
 4. Populationsøkologi 
  1. Regulering af populationers tæthed 
  2. Populationsvækst og matematiske modeller 
 5. Artsdiversitet 
  1. Overgangszoner og randeffekt 
  2. Ø-biogeografi 
 6. Økologisk succession 
  1. Autogen succession 
  2. K- og r-strateger 
  3. Allogen succession 
  4. Klimaksøkosystemer 
  5. Succession i »rum« 
  6. Biosfæren som økosystem 
  7. Økosystemers kompleksitet og stabilitet 
  8. Økosystemmodeller og grænser for vækst 
 7. Marine økosystemer 
  1. Åbne havområder 
  2. Marine lavtvandsområder 
 8. Søøkosystemer 
  1. Temperaturlagdeling i søer 
  2. Sæsonvariationer i søer 
 9. Skovøkosystemer 
  1. Fødekæderne i skoven 
  2. Humus og næringsstofbalance 
 10. Referencer
 11. Stikordsregister

Bogen beskriver grundtrækkene af den moderne økologi. Eksempler på emner er: energistrømme i fødekæder og økosystemer, stofkredsløb, populationers vækst og regulering, artsdiversitet og økologisk succession. Hertil kommer gennemgang af struktur og funktion i tre vigtige økosystemer, nemlig havet, søerne og skovene. Teksten støttes overalt af instruktive tegninger. Samtidig giver bogen grundlaget for en basal forståelse af mange af tidens påtrængende miljøproblemer. Økologibogen henvender sig primært til studerende på universiteter; men kan også anvendes på seminarier, teknika, gymnasier og andre steder, hvor økologi indgår i undervisningen. Bogen er letforståelig og kan læses uden særlige biologiske forudsætninger. Forfatteren er Hans Ulrik Riisgård, professor, ph.d. & dr. scient., Biologisk Institut, Syddansk Universitet, hvor han i mange år har undervist i almen økologi og marinbiologi.

Om forfatteren

Jeg startede min karriere med 6 års ansættelse som biolog ved Miljøstyrelsens Havforureningslaboratorium, hvor jeg blev stærkt involveret i blandt andet Cheminova's kviksølv-forurening af farvandene omkring Harboøre Tange. Jeg forsvarede min doktordisputats i 1982 som 31-årig og blev året efter ansat som lektor ved Syddansk Universitet (dengang Odense Universitet), hvor jeg i nu mange år har undervist i økologi og marinbiologi. Jeg har jeg ofte blandet mig i miljøspørgsmål, og sideløbende med publicering af 160 videnskabelige artikler i internationale fagtidsskrifter, har jeg også publiceret omkring 50 populærvidenskabelige artikler på dansk om aktuelle miljøspørgsmål: olieforurening, tungmetalforurening, iltsvind, eutrofiering, global opvarmning, masseforekomst af gopler. I 2008 blev jeg udnævnt til professor i marinbiologi med fast arbejdsplads på Marinbiologisk Forskningscenter i Kerteminde.

Jeg har læst bogen "Økologi", der er skrevet af professor Hans Ulrik Riisgård. Omtalte bog viste sig at være fyldt med nye ord og begreber, som jeg lige skulle sætte mig ind i. Jeg må også erkende, at bogen omhandler en del af en verden, som på det nærmeste er ukendt for mig. Jeg har for mange år siden undervist i biologi og geografi, og har efterfølgende haft skiftende interesse for henholdsvis sten, planter, sommerfugle og fugle. Jeg har også interesseret mig for astronomi. Den lyst til at vide noget om den omgivende natur kan dog ikke på nogen made sammenlignes med den fantastiske oplevelse, det har været at læse denne bog. Jeg har læst bogen på samme måde, som man læser en kriminalroman - stakåndet, hæsblæsende og med ulyst til at lægge bogen fra sig. Man skal lige læse endnu et kapitel. Det er naturligvis uden for min kompetence at vurdere bogens rent faglige kvaliteter, men sprogligt har jeg yderst sjældent - måske aldrig - læst noget på et så højt sprogligt niveau. Det har været en sand fornøjelse at opleve anvendelsen afsproget. Brugen af ord - også fremmedord - og sætningskonstruktionerne er helt sublimt. Bogen er uhyre nem at læse; idet alle ord og begreber er forklaret klartog tydeligt. Emnet økologi var, indtil jeg fik læst bogen, begreber fra det lokale supermarked, hvor man kan vælge eller fravælge økologiske produkter. Hvad jeg særligt har hæftet mig ved i bogen er de afsnit, hvor der anvendes eksempler fra den storpolitiske hverdag. Jeg tænker på de afsluttende bemærkninger i kapitel 6 og 9. Det var også interessant at stifte bekendtskab med begrebet "negativ feedback"!Det var en stor fornøjelse at opleve forfatterens brug af velkendte skønlitterære formuleringer som i kapitel 8: "når dagene længes". Alt i alt en stor og berigende oplevelse at læse bogen. Georg Just Zilmer, pensioneret leder, HF & VUC Fyn
Biologi i den offentlige debat er i dag identisk med biodiversitet, der vistnok nu hedder bioblitz: At finde så mange arter som muligt, og helst så store som mulig. Al respekt for det. Men næsten glemt er, hvordan den levende verden fungerer. Bevares, økologien lever skam i bedste velgående, men det er mest på supermarkedets hylder. Men biologi-undervisning er andet og mere end at ligge på skovbunden og placere små dyr på en ”bestemmelsesdug”: Hvem finder flest. Biologiundervisning er også at pakke nedfaldne blade ind i finmasket net og følge, hvordan de nedbrydes langsommere end dem, der ligger frit, så smådyrene kan berede dem for mikroorganismerne. Det er gammeldags, eviggyldig økologi, man bliver klogere af. Med sin nye økologi-lærebog har marinbiologen Hans Ulrik Riisgård trukket den økologiske naturvidenskab ud i lyset, hvor den hører hjemme. Det er en meget velkommen bog. Man vil lede forgæves efter økologiske hønseæg og veganerspise, men bogen leverer essensen af den økologiske videnskabs levedygtige landvindinger fra de tidlige af de konkrete fakta, som f.eks. Gauses konkurrenceforsøg med tøffeldyr for snart 100 år siden til James Estes fantastiske nøglearts-beretninger om havodderne i Aleuterne. De klassiske Arizona-Kaibab-hjorte er også med. Jeg mente ellers de blev aflivet for 40 år siden, men de kan, uden jeg har opdaget det, være genopstået. En god historie er de i hvert tilfælde. Den er en fornøjelse at læse. Jeg fik i hvert tilfælde min økologiske viden både genoplevet og opdateret. Og den kan læses med udbytte af andre end universitetsstuderende.
Fra at en gang at have været et specialiseret fagområde inden for biologi, er termen økologi blevet kendt af alle – fx som superlativ i supermarkeders skiltning for alt muligt. Denne bog omhandler økologi som et akademisk fag: beskrivelsen og forståelsen af organismers antal og udbredelse i naturen, organismers forhold til det ydre kemiske og fysiske miljø og til andre arter som fx forholdet mellem rov og byttedyr og konkurrence om fælles ressourcer, og endelig organismers omsætning af stof og energi i naturen. Efter en indledende præsentation af faget økologi behandler følgende kapitler energistrømmen gennem økologiske systemer, biogeokemiske stofkredsløb, populationsbiologi, artsdiversitet og økologiske systemers ændringer over tid, De sidste tre kapitler behandler specifikt økologiske systemer i havet, i ferskvand og på land. Hvor det er relevant, behandles også miljøproblemer. Bogen er primært skrevet som lærebog for universitetsstuderende. Økologi er et fag der er afhængig af mange andre fagområder såsom fysiologi, matematik, fysik, kemi og geologi og selvfølgelig kendskab til mangfoldigheden blandt organismer. Forfatteren har gjort en betydelig indsats for at læsere med mere begrænsede forudsætninger inden for disse områder kan følge med uden at gå på kompromis med substansen. Bogen er derfor også oplagt til brug for gymnasier og seminarier - og da også for alle andre der ønsker at vide hvad økologi er.
home.book.about_author
Hans

Hans Ulrik Riisgård

Jeg startede min karriere med 6 års ansættelse som biolog ved Miljøstyrelsens Havforureningslaboratorium, hvor jeg blev stærkt involveret i blandt andet Cheminova's kviksølv-forurening af farvandene omkring Harboøre Tange. Jeg forsvarede min doktordisputats i 1982 som 31-årig og blev året efter ansat som lektor ved Syddansk Universitet (dengang Odense Universitet), hvor jeg i nu mange år har undervist i økologi og marinbiologi. Jeg har jeg ofte blandet mig i miljøspørgsmål, og sideløbende med publicering af 170 videnskabelige artikler i internationale fagtidsskrifter, har jeg også publiceret omkring 50 populærvidenskabelige artikler på dansk om aktuelle miljøspørgsmål: olieforurening, tungmetalforurening, iltsvind, eutrofiering, global opvarmning, masseforekomst af gopler. I 2008 blev jeg udnævnt til professor i marinbiologi med fast arbejdsplads på Marinbiologisk Forskningscenter i Kerteminde.


I started my career with 6 years of employment as a biologist at the Danish Environmental Agency's Marine Pollution Laboratory (1977-1983), where I used the blue mussel as monitoring organism and became involved in studies on especially eutrophication and mercury pollution in Limfjorden. I received my PhD and DSc from the University of Copenhagen in 1979 and 1982, respectively. In 1983 I became Associate Professor at the University of Southern Denmark (former Odense University) where I have since been teaching general ecology and marine biology. In 2008, I was appointed Professor of Marine Biology. Over the years I have supervised multiple Bachelor, Master and PhD projects. My research deals mainly with filter-feeding marine invertebrates, and my research profile includes: bioenergetics, particle capture mechanisms, switching between deposit and filter-feeding, population grazing impact of benthic filter-feeders, predation impact of ctenophores and jellyfish, mussels as pollution indicators, environmental assessment, uptake of pollutants in the grazing food chain. I have often been involved in environmental issues, and in parallel with publication of some 170 scientific articles in international journals, I have also published some 50 popular scientific articles in Danish on current environmental problems: oil pollution, heavy metal pollution, oxygen depletion, eutrophication, global warming, degradation of the ozon layer, mass occurrence of jellyfish.