Categories Pricing Corporate
Free Textbook

Lär lätt! Makroekonomi

Kompendium

0 Отзывы
170
Language:  Swedish
Ett gratis kompendium till makroekonomi för studenter på kandidat och magisternivå
Стоимость подписки: бесплатно первые 30 дней, далее — $5.99/месяц
Описание
Предисловие
Содержание

Ett gratis kompendium till makroekonomi för studenter på kandidat och magisternivå

Amnet ekonomi defi nieras ofta som “studiet av hushallandet med knappa resurser”, och utgangspunkten for de fl esta sadana studier ar att individer fordelar sina resurser sa att de sjalva ska fa det sa bra som mojligt. Varje individ har en forestallning om vad olika handlingar kommer att ge for resultat, och hon valjer den handling som hon bedomer kommer att ge det resultat hon sjalv tycker ar bast. Hon ar med andra ord sjalvisk och rationell. Observera att hon ocksa ar framatblickande: Hon handlar sa att hon i framtiden ska fa det sa bra som mojligt, oberoende av vad hon gjort hittills. Att hon ar sjalvisk behover inte behover betyda att hon ar egoist. Men det betyder att hon bara kommer att dela med sig frivilligt om hon bedomer att hon sjalv far det battre just genom att dela med sig. Den har forenklingen av manniskan brukar kallas for homo economicus.

Ekonomi: Studiet av hushallande med knappa resurser.

Homo Economicus: En modell av manniskan. Hon antas vilja maximera sin egen valfard.

De resurser vi talar om har ar arbetskraft, kapital (dvs. maskiner el dyl.) och ravaror. Att de ar knappa betyder att de inte racker till att producera allt man vill ha. Det betyder i sin tur att man maste gora avvagningar mellan olika saker man vill ha. For att fa mer av en sak, maste man ge upp nagonting annat. Om jag t ex vill sova en timme langre, sa ar det omojligt utan att samtidigt ge upp nagonting annat, exempelvis en timmes studerande. Det fi nns alltsa en slags dold kostnad for att sova langre. Den typen av kostnad kallas alternativkostnad. Ett klassiskt ekonomtalesatt ar “det fi nns ingen gratislunch”. Det innebar att, aven om du inte betalar for sjalva lunchen sa maste du anda ge upp tid da du kunde gjort nagot annat.

Resurser: Arbetskraft, kapital och ravaror. Det som star till buds att tillverka varor och tjanster av.

Alternativkostnad: En (dold) kostnad for ett man valjer et alternativ framfor ett anna

 1. Introduktion
  1. Plan
 2. Utbud, Efterfrågan och Jämvikt
  1. Efterfrågan
  2. Utbud
  3. Jämvikt
  4. Pris- och kvantitetsregleringar
 3. Konsumentteori
  1. Varukorgar och budgetlinjen
  2. Preferenser
  3. Indifferenskurvor
  4. Indifferenskartor
  5. Den marginella substitutionskvoten
  6. Indifferenskurvor för perfekta substitut och komplementvaror
  7. Nyttomaximering: Konsumentens optimala val
  8. Fler än två varor
 4. Efterfrågan
  1. Individuell efterfrågan
  2. Marknadens efterfrågan
  3. Elasticiteter
 5. Inkomst- och substitutionseffekten
  1. Normal vara
  2. Inferior vara
 6. Produktion
  1. Vinstfunktionen
  2. Produktionsfunktionen
  3. Produktion på kort sikt
  4. Produktion på lång sikt
 7. Kostnader
  1. Produktionskostnader på kort sikt
  2. Produktionskostnader på lång sikt
  3. Sambandet mellan långsiktiga och kortsiktiga genomsnittskostnader
 8. Fullständig konkurrens
  1. Introduktion
  2. Villkor för fullständig konkurrens
  3. Vinstmaximerande produktion på kort sikt
  4. Jämvikt på kort sikt
  5. Produktion på lång sikt
  6. Utbudskurvan på lång sikt
  7. Egenskaper hos jämvikten på en fullständig konkurrensmarknad
 9. Marknadsingrepp och välfärdseffekter
  1. Välfärdsanalys
 10. Monopol
  1. Tillträdesbegränsningar
  2. Efterfrågan och marginalintäkten
  3. Vinstmaximum
  4. Dödviktsförlust vid monopol
  5. Åtgärder för att reducera marknadsmakt
 11. Prisdiskriminering
  1. Första gradens prisdiskriminering
  2. Andra gradens prisdiskriminering
  3. Tredje gradens prisdiskriminering
 12. Spelteori
  1. Grundbegrepp
  2. Fångarnas dilemma
  3. Nashjämvikt
  4. Monopol utan etableringshinder
  5. Baklänges induktion
 13. Oligopol
  1. Knäckt efterfrågekurva
  2. Cournot-duopol
  3. Stackelberg-duopol
  4. Bertrand-duopol
 14. Monopolistisk konkurrens
  1. Villkor för monopolistisk konkurrens
  2. Marknadsjämvikt
 15. Arbetskraft
  1. Utbud av arbetskraft
  2. Värdet på arbetskraftens marginalprodukt
  3. Företagets kortsiktiga efterfrågan på arbetskraft
 16. Allmän jämvikt
  1. En “Robinson Crusoe” ekonomi
  2. Effektivitet
  3. Edgeworth-boxen
  4. Effektiv konsumtion i en bytesekonomi
  5. Välfärdsteoremen
  6. Effektiv produktion
  7. Transformationskurvan
  8. Pareto-optimal välfärd
 17. Val under osäkerhet
  1. Förväntat värde
  2. Förväntad nytta
  3. Riskpreferenser
  4. Certainty equivalence och riskpremien
  5. Riskreduktion
 18. Externaliteter
  1. Definition
  2. Effekten av en negativ externalitet
  3. Regleringar av marknader med externaliteter
 19. Kollektiva varor
  1. Definition av kollektiva och privata varor
  2. Den aggregerade betalningsviljan
  3. Free riding
 20. Asymmetrisk information
  1. Adverse selection
  2. Moral hazard
 21. Nyckelord
 22. Index
home.book.about_author

Peter Jochumzen