Categories Pricing Corporate
Free Textbook

Strategisk økonomistyring

En oversikt over sentrale konsepter og modeller

269
Language:  Norwegian
Dette kompendiet gir en innføring i fagområdet strategisk økonomistyring. Kompendiet er skrevet som en kortversjon av den mest sentrale faglitteraturen innen strategisk økonomistyring.
Download free PDF textbooks or read online. Less than 15% adverts
Bedriftsabonnement gratis i de første 30 dagene, så $5.99/mnd
Description
Content

Dette kompendiet gir en innføring i fagområdet strategisk økonomistyring. Kompendiet er skrevet som en kortversjon av den mest sentrale faglitteraturen innen strategisk økonomistyring. Det vil derfor egne seg godt til å gi en overordnet forståelse av styrkene og svakhetene ved ulike tilnærminger, modeller og verktøy innen fagområdet. Kompendiet er ment som et supplement til tradisjonelle lærebøker innen fagområdet, og vi anbefaler at leseren også bruker annen litteratur som inneholder flere og mer utfyllende praktiske eksempler og casebeskrivelser.

 1. Strategisk økonomistyring
  1. Begrepet strategisk økonomistyring
  2. Kjennetegn ved strategisk økonomistyring
  3. Retninger innen strategisk økonomistyring
  4. Verktøy, teknikker og metoder innen strategisk økonomistyring
  5. Oppsummering
  6. Sentrale begreper
  7. Kontrollspørsmål
 2. Aktivitetsbasert kalkulasjon/ledelse (ABC/M)
  1. Innledning
  2. Historien bak ABC-kalkulasjon
  3. Hva er ABC-kalkulasjon?
  4. Tradisjonell kalkulasjon versus ABC-kalkulasjon
  5. ABC-kalkulasjon i tjenesteytende bedrifter
  6. Styrker og svakheter ved ABC-kalkulasjon
  7. Implementering av ABC-kalkulasjon
  8. Utfordringer ved implementering av ABC-kalkulasjon
  9. Effekter av implementering av ABC-kalkulasjon
  10. Tidsdrevet ABC-kalkulasjon
  11. Hva er ABM?
  12. Oppsummering
  13. Sentrale begreper
  14. Kontrollspørsmål
 3. Moderne produksjonsstyring
  1. Introduksjon
  2. Just-In-Time
  3. Styrker og svakhet ved JIT
  4. Target Costing
  5. Product life-cycle costing
  6. Oppsummering
  7. Sentrale begreper
  8. Kontrollspørsmål
 4. Kvalitetsstyring og kvalitetsledelse
  1. Introduksjon
  2. Historien bak kvalitetsstyring
  3. Hva er kvalitet?
  4. Total Quality Management (TQM)
  5. Kaizen Costing
  6. Oppsummering
  7. Sentrale begreper
  8. Kontrollspørsmål
 5. Verdikjedeanalyse
  1. Introduksjon
  2. Hva er en verdikjede?
  3. Hvilke aktiviteter er verdiskapende og ikke?
  4. Verdikjedeanalyse og konkurransefortrinn
  5. Verdikjedeanalyse og økonomistyring
  6. Oppsummering
  7. Sentrale begreper
  8. Kontrollspørsmål
 6. Kundelønnsomhetsanalyser
  1. Introduksjon
  2. Hva er kundelønnsomhetsanalyser?
  3. Hvorfor er det behov for kundelønnsomhetsanalyser?
  4. Hva er formålet bak kundelønnsomhetsanalyser?
  5. Kundetilfredshet, kundelojalitet og kundelønnsomhet
  6. Trinnene i en kundelønnsomhetsanalyse
  7. Kundelønnsomhetsanalyse, ABC/ABM og BSC
  8. Customer Lifetime Value
  9. Kundelønnsomhet og kundeportefølje
  10. Styrker og svakheter ved kundelønnsomhetsanalyse
  11. Oppsummering
  12. Sentrale begreper
  13. Kontrollspørsmål
 7. Konkurrentanalyse
  1. Introduksjon
  2. Hva er en konkurrentanalyse?
  3. Trinnene i en konkurrentanalyse
  4. Innholdet i konkurrentanalysen
  5. Innhenting av informasjon til en konkurrentanalyse
  6. Økonomistyringsfunksjonens rolle i konkurrentanalyse
  7. Styrker og svakheter ved en konkurrentanalyse
  8. Generell kritikk av konkurrentanalyser
  9. Oppsummering
  10. Sentrale begreper
  11. Kontrollspørsmål
 8. Ytelsesmåling med vekt på finansiell ytelse
  1. Introduksjon
  2. Hva er ytelse?
  3. Finansiell ytelsesmåling
  4. Markedsbaserte ytelsesmål – styrker og svakheter
  5. Regnskapsbaserte ytelsesmål – styrker og svakheter
  6. Nærmere om regnskapsbaserte ytelsesmål
  7. Kritisk vurdering av finansiell ytelsesmåling
  8. Forslag til forbedringer av finansiell ytelsesmåling
  9. Oppsummering
  10. Sentrale begreper
  11. Kontrollspørsmål
 9. Ikke-finansiell ytelsesmåling
  1. Introduksjon
  2. Ikke-finansiell ytelsesmåling
  3. Nærmere om måling av ikke-finansiell ytelse
  4. Utfordringer ved bruk av ikke-finansielle mål
  5. Suksessfaktorer for måling av ikke-finansiell ytelse
  6. Ikke-finansielle målinger og usikkerhet i omgivelsene
  7. Oppsummering
  8. Sentrale begreper
  9. Kontrollspørsmål
 10. The Balanced Scorecard (BSC)
  1. Introduksjon
  2. Historien bak The Balanced Scorecard (BSC)
  3. BSC: Formål og motiver
  4. Grunnbegreper og antakelser i BSC-teorien
  5. Strategikart
  6. Utvikling av et BSC
  7. Bruk av BSC i praksis
  8. BSC og TQM
  9. Effekter av BSC
  10. Kritikk av Balanced Scorecard
  11. Oppsummering
  12. Sentrale begreper
  13. Kontrollspørsmål
 11. Benchmarking
  1. Introduksjon
  2. Begrepet benchmarking
  3. Hva benchmarkes?
  4. Benchmarking-prosessen
  5. Ulike typer benchmarking
  6. Bruk av benchmarking i praksis
  7. TQM og benchmarking
  8. Styrker og svakheter ved benchmarking
  9. Oppsummering
  10. Sentrale begreper
  11. Kontrollspørsmål
 12. Beyond Budgeting
  1. Introduksjon
  2. Bakgrunn
  3. Kritikken av tradisjonell budsjettstyring
  4. BB-tilnærmingen
  5. Implementering av BB
  6. BB og BSC
  7. BB og benchmarking
  8. Utbredelsen av BB
  9. Kritikk av BB
  10. Oppsummering
  11. Sentrale begreper
  12. Kontrollspørsmål
 13. Insentiv- og belønningssystemer
  1. Innledning
  2. Formålet med insentiv- og belønningssystemer
  3. Insentiver, belønning og straff
  4. Belønninger og motivasjon
  5. Indre og ytre belønning
  6. Sentrale hensyn ved design av insentiv- og belønnings-systemer
  7. Faktorer som påvirker i hvilken grad belønninger er effektive
  8. Ulike typer insentivsystemer
  9. Ulike typer insentivkontrakter
  10. Aksjebaserte insentiver
  11. Håndtering av insentivkontrakter i praksis
  12. Strategiske økonomistyringsmodeller og bruk av insentiver
  13. Oppsummering
  14. Sentrale begreper
  15. Kontrollspørsmål
 14. Adferdsmessige sider ved strategisk økonomistyring
  1. Introduksjon
  2. Hvorfor skal man bry seg om adferdsmessige sider ved økonomistyring?
  3. Psykologiske, sosiale og politiske implikasjoner
  4. Faktorer som påvirker implementeringen av økonomistyringskonsepter
  5. Oppsummering
  6. Sentrale begreper
  7. Kontrollspørsmål
 15. Økonomistyring i offentlig sektor
  1. Introduksjon
  2. New Public Management
  3. Implikasjoner av NPM
  4. Bruk av BSC i offentlig sektor
  5. Oppsummering
  6. Sentrale begreper
  7. Kontrollspørsmål
 16. Internasjonale forskjeller i økonomistyring
  1. Introduksjon
  2. Global spredning av konsepter innen strategisk økonomistyring
  3. Kulturelle forskjeller og økonomstyring
  4. Institusjonelle forhold og økonomistyring
  5. Et lands velferdsprofil og økonomistyring
  6. Corporate governance-profil og økonomistyring
  7. Institusjonelle forhold vs. forhold på organisasjonsnivå
  8. Om skandinaviske forhold
  9. Oppsummering
  10. Sentrale begreper
  11. Kontrollspørsmål
About the Authors

Tonny Stenheim

Dag Øivind Madsen