Innføring i strategisk ledelse

Rating:
( 0 )
103 pages
Language:
 Norwegian
Kompendiet gir en oversikt over de mest sentrale teoriene som brukes innen fagområdet strategisk ledelse, f.eks. intern og ekstern analyse, SWOT-rammeverket, diversifisering og internasjonal strategi.
This is a free eBook for students
Download free textbooks as PDF or read online. Less than 15% adverts
 
Business subscription free for the first 30 days, then $5.99/mo
Latest eBooks
About the author

Dag Øivind Madsen har en PhD-grad fra Norges Handelshøyskole (NHH). Han er i tillegg utdannet Siviløkonom fra NHH, Master of Science in Accounting and Finance fra London School of Economics and Political Science og Cand. Mag i samfunnsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Han jobber som førsteaman

Dag Øivind Madsen har en PhD-grad fra Norges Handelshøyskole (NHH). Han er i tillegg utdannet Siviløkonom fra NHH, Master of Science in Accounting and Finance fra London School of Economics and Political Science og Cand. Mag i samfunnsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Han jobber som førsteaman

Description
Content

Kompendiet gir en kortfattet oversikt over de mest sentrale teoriene, begrepene og modellene som brukes innen fagområdet strategisk ledelse (strategic management). Sentrale temaer som blir behandlet i kompendiet er intern og ekstern analyse, SWOT-rammeverket, diversifisering, internasjonal strategi, balansert målstyring og strategiske endringsprosesser. Det er et siktemål at kompendiet skal være et supplement til tradisjonelle fagbøker innen strategi ved at de mest sentrale temaene presenteres på en kortfattet måte. Kompendiet vil således kunne være et nyttig hjelpemiddel i forbindelse med eksamenslesing.

 1. Hva er strategi?
  1. Hva menes med begrepet strategi?
  2. Strategisk planlegging
  3. Strategisk analyse
  4. Strategiske beslutninger
  5. Strategiverktøy
  6. Strategi på ulike nivåer
  7. Oppsummering
  8. Sentrale begreper
  9. Kontrollspørsmål
 2. Strategi og konkurransefortrinn
  1. Innledning
  2. Konkurransefortrinn
  3. Midlertidige og varige konkurransefortrinn
  4. Ulike forklaringer på hvordan konkurransefortrinn oppstår
  5. Oppsummering
  6. Sentrale begreper
  7. Kontrollspørsmål
 3. Ekstern analyse
  1. Introduksjon
  2. Makroomgivelsene
  3. Mikro-omgivelsene
  4. Muligheter og trusler
  5. Oppsummering
  6. Sentrale begreper
  7. Kontrollspørsmål
 4. Internanalyse
  1. Introduksjon
  2. Hva innebærer internanalyse?
  3. Hvordan skaper foretaket verdi?
  4. Ressursbasert teori
  5. Barneys VRIN-rammeverk
  6. Sentral lærdom fra internanalysen
  7. Kritikk av ressursbasert teori
  8. Teori om dynamiske kapabiliteter
  9. Oppsummering
  10. Sentrale begreper
  11. Kontrollspørsmål
 5. SWOT-analyse
  1. Introduksjon
  2. SWOT-rammeverket
  3. Bakgrunn og formål
  4. Interne forhold
  5. Eksterne forhold
  6. SWOT og USED
  7. SWOT og konkurransefortrinn
  8. Bruk av SWOT-analyser i praksis
  9. Kritikk av SWOT-analyser
  10. Oppsummering
  11. Sentrale begreper
  12. Kontrollspørsmål
 6. Konkurransestrategi
  1. Innledning
  2. Strategi på forretningsenhetsnivået (SBU-nivå)
  3. Generiske strategier
  4. Kostnadslederskapstrategi
  5. Differensieringsstrategi
  6. Fokusert strategi
  7. Hybride strategier
  8. Alternative strategier
  9. Konkurransestrategi og varige konkurransefortrinn
  10. Oppsummering
  11. Sentrale begreper
  12. Kontrollspørsmål
 7. Konsernstrategi
  1. Introduksjon
  2. Begrepet konsern
  3. Diversifisering
  4. Urelatert diversifisert
  5. Relatert diversifisering
  6. Diversifisering og ytelse
  7. Konsernstrategi og porteføljestyring
  8. Fusjoner og oppkjøp
  9. Samarbeid og allianser
  10. Oppsummering
  11. Sentrale begreper
  12. Kontrollspørsmål
 8. Internasjonal strategi
  1. Introduksjon
  2. Internasjonale strategier ulike typer produktmarkeder
  3. Lokal inngangsstrategi
  4. Markedskarakteristika
  5. Oppsummering
  6. Sentrale begreper
  7. Kontrollspørsmål
 9. Ledelse av strategiske endringsprosesser
  1. Innledning
  2. Ledelse av strategisk endringsprosesser
  3. Endringsledelse
  4. Endringskapasitet
  5. Oppsummering
  6. Sentrale begreper
  7. Kontrollspørsmål
 10. Bruk av balansert målstyring for å implementere strategi
  1. Introduksjon
  2. Balansert målstyring og strategisk teori
  3. Grunnbegreper innen Balansert målstyring
  4. Bruk av balansert målstyring for å implementere strategi
  5. Effekter av balansert målstyring
  6. Oppsummering
  7. Sentrale begreper
  8. Kontrollspørsmål
 11. Etiske hensyn i strategisk ledelse
  1. Introduksjon
  2. Strategi og etikk
  3. Bedrifters samfunnsansvar
  4. Ansvarlighet og lønnsomhet
  5. Oppsummering
  6. Sentrale begreper
  7. Kontrollspørsmål
 12. Nye forretningsmodeller
  1. Introduksjon
  2. Forretningsmodell
  3. Ulike typer forretningsmodeller
  4. Ansvarlige forretningsmodeller
  5. Oppsummering
  6. Sentrale begreper
  7. Kontrollspørsmål