Innføring i bruk av IBM SPSS 21

Rating:
( 0 )
84 pages
Language:
 Norwegian
Kompendiet gir en introduksjon til IBM SPSS 21 og en kortfattet oversikt over de mest sentrale funksjonene i programmet. Dette gjør at man raskt kan komme i gang med analyser på egen hånd.
This is a free eBook for students
Download free textbooks as PDF or read online. Less than 15% adverts
 
Business subscription free for the first 30 days, then $5.99/mo
Latest eBooks
About the author

Dag Øivind Madsen har en PhD-grad fra Norges Handelshøyskole (NHH). Han er i tillegg utdannet Siviløkonom fra NHH, Master of Science in Accounting and Finance fra London School of Economics and Political Science og Cand. Mag i samfunnsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Han jobber som førsteaman

Dag Øivind Madsen har en PhD-grad fra Norges Handelshøyskole (NHH). Han er i tillegg utdannet Siviløkonom fra NHH, Master of Science in Accounting and Finance fra London School of Economics and Political Science og Cand. Mag i samfunnsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Han jobber som førsteaman

Description
Content

Dette kompendiet gir en introduksjon til IBM SPSS 21 som er den mest brukte programvaren for å analysere kvantitative data, for eksempel fra spørreundersøkelser. Programmet benyttes ikke bare innen forskning, men også innen næringslivet, for eksempel i selskaper som driver med utredningsarbeid og analyser. Formålet er å gi en kortfattet oversikt over de mest sentrale funksjonene i programmet slik at man raskt kan komme i gang med analyser på egen hånd, for eksempel i forbindelse med mindre studentoppgaver eller ved større arbeider som bachelor- og masterutredninger. Temaer som gjennomgås er (1) bearbeiding av variabler og datasett, (2) analyse av beskrivende statistikk, analyse av sammenhengen mellom flere variable, (4) bearbeiding av datamateriale, (5) faktoranalyser og (6) bivariate og multivariate regresjonsanalyser.

 1. Introduksjon
  1. Kort om dataene som er benyttet
  2. Definere spørsmål eller variabler
  3. Oppsummering
  4. Sentrale begreper
  5. Kontrollspørsmål
 2. Bearbeiding av variabler og datasett
  1. Reversering av variabler
  2. Summere variabler som utgjør en sammensett variabel
  3. Etablere intervaller eller kategorier
  4. Oppsummering
  5. Sentrale begreper
  6. Kontrollspørsmål
 3. Beskrivende statistikk (en variabel)
  1. Innledning
  2. Frekvensfordelingen
  3. Histogram
  4. Beliggenhetsmål, spredningsmål og mål på skjevhet og spisshet
  5. Oppsummering
  6. Sentrale begreper
  7. Kontrollspørsmål
 4. Sammenhengen mellom to variabler
  1. Bivariat analyse
  2. Krysstabeller
  3. Krysstabeller og sammenheng mellom variabler
  4. Korrelasjon
  5. Sammenligne gjennomsnitt
  6. Oppsummering
  7. Sentrale begreper
  8. Kontrollspørsmål
 5. Datainspeksjon før regresjonsanalyse
  1. Krav om normalfordeling
  2. Testing av reliabilitet
  3. Faktoranalyse
  4. Oppsummering
  5. Sentrale begreper
  6. Kontrollspørsmål
 6. Hypotesetestende regresjonsanalyse
  1. Bivariat regresjon
  2. Multivariat regresjon
  3. Oppsummering
  4. Sentrale begreper
  5. Kontrollspørsmål