Kategorier Priser Virksomhedsløsninger
Professional eBook

Personal Leadership Styles: 7 Leadership Levels

Leadership Skills and Leadership Qualities Revealed

13 Anmeldelser
(13 ratings)
74
Language:  English
A guide and exercise book for those of you who want more self-awareness. Use yourself as the management tool - and become a leader in your own life.
Professionel Plus abonnementet gratis de første 30 dage, derefter $8.99 /måned
Læs denne bog i vores online eReader. Ingen reklamer
Beskrivelse
Indhold

Personal Leadership: The 7 leadership levels is a guide and exercise book for those of you who want more self-awareness. Use yourself as the management tool - and become a leader in your own life.

About the author

Laila Christensen owns the company Coach Vision in which she works as a business coach and management consultant with strategy work, management training and coaching for many different companies. She works with many types of managers at all levels, helping to implement new strategies, goals and visions for companies. Furthermore, Laila has several board posts, freelance jobs and NGOwork in Rotary.


 • Translator’s review 
 • Laila Christensen – short autobiography
 • Preface 
 • Testimonials 
 1. Personal leadership: the 7 leadership levels 
  1. Introduction 
 2. Personal development stages 
  1. Differences & similarities in personal and professional development 
  2. Increased awareness 
  3. No way back – fortunately! 
  4. Observe your inner self 
 3. Real humility 
  1. The balance of humility 
  2. Find your inner balance 
  3. Driving forces in life: acceptance, forgiveness and gratitude 
 4. Dilemma as an internal conflict
  1. Fighting with yourself 
  2. Self analysis 
 5. Habitual thinking and habit breaking 
  1. The leader as the main creature of habit
  2. Design new habits 
  3. Yourself as a leader 
  4. Yourself as a leader, making changes
 6. The 7 leadership levels 
  1. Working with these positions step by step 
 7. Leadership in dimensions
  1. Perspectives 
  2. The first dimension 
  3. The second dimension 
  4. The third dimension 
  5. The fourth dimension
  6. Release your potential 
 8. It starts and ends with yourself 
  1. Start with yourself 

About the Author
Laila

Laila Christensen

”Bliv leder i dit eget liv!

Udlev dit fulde potentiale ved at blive den bedste udgave af dig selv. ” 

Dette mener Laila er essensen i personligt lederskab – og uanset, om man har en cheftitel eller ej.

Hendes motto er: Indsigt fører til vækst – og hun har en livsfilosofi: Menneske, kend dig selv! 

”Jeg tror på synergien i diversitet og samarbejde. Jeg tror på, at alle vinder, når mennesker trives og kan se det meningsfulde i det, de laver.” 

Laila trækker på mange års erfaring fra forskellige brancher, virksomheder og organisationer, både som leder, ejerleder og virksomhedskonsulent, og har siden 2008 været selvstændig coach.

Hun formår at bygge bro mellem det strategiske, taktiske og operationelle niveau ved blandt andet at kommunikere klart og tydeligt omkring selv vanskelige problematikker og forhold.

Som leder er hun kendt for at gå forrest, inddrager andre og tager eventuelle konflikter i opløbet. Hun inspirerer, motiverer og engagerer andre gennem sin egen stil og ærlighed.

Laila’s måde at coache og undervise på skiller sig ud fra det gængse; stærk intuition, fokus på muligheder og fremtiden, kreativitet og nysgerrighed, undrende i stedet for at dømme, stærk faglig ballast, humor, direkte og ærlig tilbagemelding, værdibaseret tilgang og stærke overbevisninger, som er styret af kærlighed til verden og individet, så både den enkelte person og gruppen mødes med respekt, omsorg, stor grad af empati og positiv psykologi.

Hendes egne indsigter og dem, hun dagligt får gennem coachsessioner og workshops samt stor berøringsflade i et bredt netværk fra såvel erhvervsliv, som frivillige organisationer, er det stof, hendes bøger bygger på. 


"Become the leader in your own life!

Fulfill your full potential by becoming the best version of yourself. " 

For Laila, this is the essence of personal leadership - and regardless whether you are a leader or not. Her motto is: Insight leads to growth - and she has a philosophy of life: Human, know yourself! 

“I believe in the synergy in diversity and cooperation. I believe that everyone wins when people thrive and can see The Why – the meaning of what they do". 

Laila adds many years of experience from various industries, companies and organizations, both as Manager, Director in own company and Business Consultant, and she has since 2008 been an independent Coach. 

She manages to build the bridges from strategic, tactical and operational level by, among other things, communicate clearly also about difficult problems and conditions. 

As a leader she is known for leading the way, involving others and taking any conflicts before they escalate. She inspires, motivates and engages others through her own style and honesty. 

Laila's style as coach and teacher differs from the usual; strong intuition, focus on opportunities and the future, creativity and curiosity, wondering instead of judging, strong professional ballast, humor, direct and honest feedback, value-based approach and strong beliefs that are governed by love to the world and the individual, so that both the individual and the group meet with respect, care, high degree of empathy and positive psychology. 

Her own insights and those she receives daily through coaching sessions and workshops, as well as a large interface in a broad network from both business and voluntary organizations, is the substance on which her books are based.