Kategorier Priser Virksomhedsløsninger
Free Textbook

Økologi

Grundtræk af den moderne økologi for universitetsstuderende

154
Language:  Danish
Bogen giver en letlæst oversigt over grundtrækkene af den moderne økologi og henvender sig primært til studerende ved videregående uddannelser; forfatteren er professor i biologi ved SDU.
Download free PDF textbooks or read online. Less than 15% adverts
Premium abonnement gratis i de første 30 dage, derefter $5.99/mnd
Indhold
Beskrivelse
 1. Økologi og økosystemer 
  1. Økologi og biosystemer 
  2. Økosystembegrebet 
 2. Energistrømme i økosystemer 
  1. Solstråling og global energibalance 
  2. Primærproduktion og produktivitet 
  3. Fødekæder 
  4. Bioenergetik 
  5. Økologiske effektiviteter 
  6. Biomagnificering af miljøgifte 
 3. Biogeokemiske stofkredsløb 
  1. Sedimentære og luftformige stofkredsløb 
  2. Kulstofs kredsløb 
  3. Kvælstofs kredsløb 
  4. Svovls kredsløb 
  5. Fosfors kredsløb 
  6. Vands kredsløb 
 4. Populationsøkologi 
  1. Regulering af populationers tæthed 
  2. Populationsvækst og matematiske modeller 
 5. Artsdiversitet 
  1. Overgangszoner og randeffekt 
  2. Ø-biogeografi 
 6. Økologisk succession 
  1. Autogen succession 
  2. K- og r-strateger 
  3. Allogen succession 
  4. Klimaksøkosystemer 
  5. Succession i »rum« 
  6. Biosfæren som økosystem 
  7. Økosystemers kompleksitet og stabilitet 
  8. Økosystemmodeller og grænser for vækst 
 7. Marine økosystemer 
  1. Åbne havområder 
  2. Marine lavtvandsområder 
 8. Søøkosystemer 
  1. Temperaturlagdeling i søer 
  2. Sæsonvariationer i søer 
 9. Skovøkosystemer 
  1. Fødekæderne i skoven 
  2. Humus og næringsstofbalance 
 10. Referencer
 11. Stikordsregister

Bogen beskriver grundtrækkene af den moderne økologi. Eksempler på emner er: energistrømme i fødekæder og økosystemer, stofkredsløb, populationers vækst og regulering, artsdiversitet og økologisk succession. Hertil kommer gennemgang af struktur og funktion i tre vigtige økosystemer, nemlig havet, søerne og skovene. Teksten støttes overalt af instruktive tegninger. Samtidig giver bogen grundlaget for en basal forståelse af mange af tidens påtrængende miljøproblemer. Økologibogen henvender sig primært til studerende på universiteter; men kan også anvendes på seminarier, teknika, gymnasier og andre steder, hvor økologi indgår i undervisningen. Bogen er letforståelig og kan læses uden særlige biologiske forudsætninger. Forfatteren er Hans Ulrik Riisgård, professor, ph.d. & dr. scient., Biologisk Institut, Syddansk Universitet, hvor han i mange år har undervist i almen økologi og marinbiologi.

Om forfatteren

Jeg startede min karriere med 6 års ansættelse som biolog ved Miljøstyrelsens Havforureningslaboratorium, hvor jeg blev stærkt involveret i blandt andet Cheminova's kviksølv-forurening af farvandene omkring Harboøre Tange. Jeg forsvarede min doktordisputats i 1982 som 31-årig og blev året efter ansat som lektor ved Syddansk Universitet (dengang Odense Universitet), hvor jeg i nu mange år har undervist i økologi og marinbiologi. Jeg har jeg ofte blandet mig i miljøspørgsmål, og sideløbende med publicering af 160 videnskabelige artikler i internationale fagtidsskrifter, har jeg også publiceret omkring 50 populærvidenskabelige artikler på dansk om aktuelle miljøspørgsmål: olieforurening, tungmetalforurening, iltsvind, eutrofiering, global opvarmning, masseforekomst af gopler. I 2008 blev jeg udnævnt til professor i marinbiologi med fast arbejdsplads på Marinbiologisk Forskningscenter i Kerteminde.

About the Author
Hans

Hans Ulrik Riisgård