Categories Pricing Corporate
Professional eBook

Interpersonální dovednosti s velkým dopadem

0 Recenze
49
Language:  Czech
Tato elektronická kniha zkoumá, jak mohou lídri rozvíjet své interpersonální dovednosti s vysokým dopadem, které je ciní efektivnejšími a úspešnejšími.
Professional Plus abonnement gratis de første 30 dage, derefter $8.99/per måned
Kniha neobsahuje reklamu
Description
Content

Tato elektronická kniha zkoumá, jak mohou lídri rozvíjet své interpersonální dovednosti s vysokým dopadem, které je ciní efektivnejšími a úspešnejšími. Stante se lepším lídrem tím, že vylepšujete své mezilidské dovednosti s vysokým dopadem, jako jsou: ovlivnování; presvedcování; delegování; koucování; chválení a jiné.

O autorovi

Apex Leadership Limited založil Anthony Sturgess a Phil Higson. Mají dlouhou historii v oblasti vývoje inovativních a náročných systémů řízení i intervencí z oblasti rozvoje vůdcovství, včetně programů, které získali národní ocenění. Od několika MBA programů až po programy šité na míru požadavkům klienta, Anthony a Phil pracovali s novými i zkušenými manažery v široké škále firem, napříč celou řadou řídících a vedoucích rolí.

Anthony Sturgess má téměř dvacetileté zkušenosti ve výuce, podporování a koučování manažerů i lídrů. Tahle zkušenost zahrnuje vše od líderství a rozvoje vedení jednotlivců, až po hlavní organizační změny.

Anthony pracoval se širokým spektrem manažerů malých i velkých podniků. V širším měřítku pracoval v rámci klientských organizací, s využitím interního poradenského přístupu pro vytvoření zdokonalovacích řešení a programů šitých na míru. To pomohlo množství organizací soukromého i veřejného sektoru úspěšně rozvíjet své manažery, aby dosáhli efektivních změn a uvědomili si skutečné organizační zlepšení.

Phil Higson je publikovaný autor a aktivní výzkumník s více než 25letými zkušenostmi v podnikovém i manažerském vzdělávání jako lektor, vývojář kurzů, manažer, externí zkoušející a konzultant. Pracoval zejména na britských univerzitách, i když poskytoval konzultace a vyučoval ve Francii, Rusku a Hong Kongu.

Jako bývalý lídr MBA kurzů Phil také napsal výzkumné články a konferenční příspěvky zkoumající roli obchodních škol ve vývoji řízení pracoviště. Předtím, než se stal pedagogem, Phil pracoval v několika malých a velkých organizacích ve Velké Británii i v Austrálii.

Tato kombinace zkušeností s řízením v malých a velkých společnostech, a to jak v soukromém, tak i ve veřejném sektoru, poskytla Philovi široký pohled na práci a management. Phil je autorem nebo tvůrcem řady vzdělávacích a vývojových nástrojů a má zkušenosti s řízením velkých projektů na podporu manažerského a vůdčího rozvoje v řadě různých organizací.


 1. Předmluva
 2. O autorovi
 3. Úvod
 4. Ovlivňování
  1. Moc a vliv 
  2. Aktivní poslouchání a zájem o ostatní
  3. Řeč těla a asertivita
  4. Budování vazeb
  5. Souhrn ovlivňovacích schopností
 5. Přesvědčování
  1. Ethos, logos a pathos
  2. Hádejte se, jako byste měli pravdu, poslouchejte, jako byste se mýlili!
  3. Předání poselství
  4. Shrnutí přesvědčovacích dovedností
 6. Delegování
  1. Definice delegování
  2. Proč delegovat?
  3. Jak delegujete?
  4. Komunikační dovednosti k delegování
  5. Rychlý kontrolní seznam delegace
 7. Koučing 
  1. Co je koučování?
  2. „5P“ koučingu
  3. Komunikační schopnosti pro koučing
  4. Proces koučingu
  5. Styly koučingu
 8. Pochvala
  1. Pochvala je skvělá – síla zpětné vazby jako motivačního nástroje
  2. Tipy pro dávání pozitivní zpětné vazby
  3. Efektivní zpětná vazba
 9. Prezentování
  1. Rozšíření vašeho poselství
  2. Začátek a konec
  3. 60-sekundový test
  4. Kontrolní seznam prezentace
 10. Zvládání konfliktů
  1. Kde je problém?
  2. Typické odpovědi na konflikt
  3. Společné řešení konfliktu
 11. Zařizování
  1. Co je zařizování?
  2. Zařizování – soustředění se na pokrok
  3. Zařizování – dělání pokroku
  4. Interpersonální schopnosti pro zařizování
  5. Osobní charakteristiky
 12. Vedení týmových schůzí
  1. Efektivní týmové schůze – proč se setkávat?
  2. Typy schůzí
  3. Efektivní týmové schůze: základy
  4. Tipy na schůzi – před, v průběhu a po
  5. Spravování obsahu a průběhu
  6. Zařizování týmových schůzí
 13. Co dál?

About the Author

Apex Leadership Ltd

Apex Leadership Limited was founded by Anthony Sturgess and Phil Higson. They have a long track record of developing innovative and challenging management and leadership development interventions, including programmes which have won national awards. From several MBA programmes to tailored, client specific programmes, Anthony and Phil have worked with new and experienced managers, in a wide range of organisations, across a breadth of management and leadership roles. Anthony Sturgess has almost twenty years experience in the teaching, facilitation and coaching of managers and leaders. This experience ranges from individual leadership and management development to leading organisational change.

Anthony has worked with a wide range of managers from small and large organisations. More widely, he has worked within client organisations, using an internal consultancy approach to create tailored development solutions and programmes. These have supported numerous public and private sector organisations to successfully develop their managers, to achieve effective change, and to realise genuine organisational improvements.

Phil Higson is a published author and active researcher, with over 25 years experience in business and management education as lecturer, course developer, manager, external examiner and consultant. He has worked mainly in UK universities although he has also consulted or taught in France, Russia and Hong Kong.

A former MBA course leader, Phil has also written research articles and conference papers exploring the role of business schools in workplace management development. Before becoming an educator, Phil worked in several small and large organisations, in both the UK and Australia.

This combination of management experience in small and large organisations, in both private and public sectors, has given Phil a wide ranging perspective on work and management. Phil has authored or created numerous training and development tools and is experienced in managing large projects to support management and leadership development in a range of organisations.

Or you can visit the major online resource developed by Apex Leadership at: The Happy Manager helping you find a better way to manage.