Bookboon begrijpt dat privacy belangrijk voor u is en dat u het van belang vindt te weten hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt. We respecteren en waarderen de privacy van iedereen die onze websites bookboon.com, bookboonglobal.com en subdomeinen van deze websites (‘onze websites‘) bezoekt, en zullen persoonsgegevens alleen verzamelen en gebruiken zoals hier wordt beschreven, in overeenstemming is met onze verplichtingen en uw rechten.

Deze privacyverklaring is van toepassing daar waar wij handelen als gegevensbeheerder van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van onze websites. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op het gebruik van onze websites. Onze websites kunnen links naar andere websites bevatten. Wij hebben geen controle over hoe uw gegevens door andere websites worden verzameld, opgeslagen of gebruikt, en adviseren u om de regels ten aanzien van privacy zoals die worden gehanteerd door die websites na te gaan voordat u gegevens aan hen verstrekt.

Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door.

 

Wie wij zijn (de verwerkingsverantwoordelijke)

Onze websites zijn eigendom van en worden beheerd door Bookboon.com Limited.

Onze officiële gegevens: Bookboon.com Limited, bedrijfsnummer 07257821, vestigingsadres 27 Corsham St, Hoxton, Londen, N1 6DR.

U kunt contact met ons opnemen via privacy@bookboon.com. De naam van onze gegevensbeschermingsfunctionaris is Thomas Buus Madsen. U kunt contact opnemen met Thomas via tbm@bookboon.com of via de post op het bovenstaande adres.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de ‘AVG’) gedefinieerd als ‘informatie over (…) een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd (…) aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens (…)’.

Persoonsgegevens zijn dus gegevens waarmee u geïdentificeerd kunt worden. Persoonsgegevens bestaan uit voor de hand liggende informatie zoals uw naam en contactgegevens, maar kunnen ook minder voor de hand liggende informatie zijn, zoals identificatienummers en elektronische locatiegegevens.

 

Waar en hoe verzamelen wij gegevens?

Wij willen u graag informeren over (i) de algemene categorieën van persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, (ii) de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens mogelijk verwerken, en (iii) de rechtsgrondslagen voor de verwerking.

Het is mogelijke dat wij de volgende gegevens verwerken:

 • Gegevens over uw gebruik van onze websites (‘gebruiksgegevens’). De gebruiksgegevens kunnen zijn uw IP-adres, uw geografische locatie, het type browser en de versie van de browser die u gebruikt, het besturingssysteem dat u gebruikt, de verwijzende pagina (de pagina die u bezocht voordat u onze websites bezocht), de bezoekduur, paginaweergaven en navigatiegegevens, en gegevens over de timing, de frequentie en het patroon van het gebruikt van onze diensten door u. Onze bron van de gebruiksgegevens is Google Analytics. Gebruiksgegevens worden verwerkt voor het analyseren van het gebruik van onze websites en diensten. De wettelijke basis voor de verwerking ervan is ons legitiem belang in de gegevens, namelijk het controleren en verbeteren van onze websites.
 • Uw accountgegevens (‘accountgegevens’). Accountgegevens kunnen zijn uw naam, e-mailadres en IP-adres. De bron van de accountgegevens is u of uw werkgever. Accountgegevens worden verwerkt zodat onze websites kunnen worden gebruikt, voor het leveren van onze diensten, ter beveiliging van onze websites, voor het maken van back-ups van onze databases, en voor de communicatie met u. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is de uitvoering van een contract tussen u (of uw werkgever) en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijk contract aan te gaan.
 • Informatie uit aanvragen met betrekking tot goederen en/of diensten (‘aanvraaggegevens’). Aanvraaggegevens worden verwerkt met het oog op het aanbieden en verkopen van goederen en/of diensten aan u. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is ons legitiem belang, namelijk het aanbieden van diensten aan potentiële klanten.
 • Informatie met betrekking tot onze klantenrelaties, inclusief contactinformatie (‘klantgegevens’). Klantgegevens kunnen zijn uw naam, uw werkgever, uw IP-adres, uw functie of rol, uw contactgegevens en informatie uit de communicatie tussen ons en u of uw werkgever. Klantgegevens worden verwerkt met het oog op het beheer van onze relatie met klanten, de communicatie met klanten, het administreren van die communicatie en het promoten van onze producten en diensten. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is de uitvoering van het contract tussen u of uw werkgever en ons en/of het nemen van stappen op uw verzoek om een dergelijk contract aan te gaan.
 • Informatie met betrekking tot transacties, inclusief het verkrijgen van gratis of betaalde e-books, die u met ons en/of via onze websites aangaat (‘transactiegegevens‘). Transactiegegevens kunnen zijn uw contactgegevens, uw bank- of creditcardgegevens en de gegevens van de financiële transactie. De transactiegegevens worden verwerkt met als doel de e-books te leveren en de transactie te registreren. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is ons legitieme belang, namelijk de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het nemen van stappen op uw verzoek om een dergelijk contract aan te gaan, en het beheer van onze websites en bedrijfsactiviteiten.
 • Informatie die u ons verstrekt met het doel u te abonneren op onze e-mailmeldingen en/of nieuwsbrieven (‘nieuwsbriefgegevens‘). De nieuwsbriefgegevens worden verwerkt met het doel u relevante meldingen en/of nieuwsbrieven te sturen. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is de toestemming die is vervat in of betrekking heeft op de communicatie die u met ons heeft (‘correspondentiegegevens‘). Correspondentiegegevens kunnen zijn de inhoud van de communicatie en de metadata. Onze websites zullen metadata genereren gekoppeld aan communicatie gedaan via contactformulieren op de websites. De correspondentiegegevens worden verwerkt om met u te kunnen communiceren en voor onze administratie. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is ons legitiem belang, namelijk het beheer van onze website, onze zakelijke activiteiten en onze communicatie met onze gebruikers.
 • Uw persoonsgegevens zoals in deze verklaring vermeld worden bovendien verzameld en verwerkt voor het verkrijgen of behouden van verzekeringsdekking, het beheren van risico’s, het verkrijgen van professioneel advies en het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of procedures. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is ons legitiem belang, namelijk de bescherming van ons bedrijf tegen risico’s en het toepassen van onze rechten, uw rechten en rechten van anderen.

Naast de specifieke doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens mogelijk verwerken zoals hierboven uiteengezet, is het ook mogelijk dat we uw persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

Verstrek nooit persoonsgegevens van anderen aan ons, tenzij we u daarom vragen.

Onze websites en diensten zijn bedoeld voor personen ouder dan 18 jaar. Als wij reden hebben om aan te nemen dat we persoonsgegevens van een minderjarig persoon in onze databases bewaren, zullen we die persoonsgegevens verwijderen.

Wat doen wij met uw gegevens?

Niets geks, dat beloven we! Als u heeft ingestemd met het ontvangen van updates en aanbiedingen van ons, sturen we u periodiek een nieuwsbrief en af en toe een e-mail met Bookboon-aanbiedingen. Deze e-mails zijn soms geautomatiseerd en aangepast aan uw surfgedrag, uw functie en interesses.

Als u deel uitmaakt van de doelgroep voor onze premiumdiensten, kunnen we u mogelijk ook een e-mail sturen of u hierover bellen.

 

Hoe lang en waar slaan wij uw gegevens op?

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk in het licht van de reden(en) waarvoor de gegevens zijn ingewonnen. Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de volgende periode:

 • tot drie jaar na uw laatste handeling op onze website of interactie met een van onze e-mails

In sommige gevallen is het niet mogelijk om vooraf te bepalen hoe lang uw persoonsgegevens zullen worden bewaard. In dergelijke gevallen laten we de bewaarperiode afhangen van of u een potentiële gebruiker bent van onze diensten of lezer van onze e-books.

Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens langer bewaren als dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke plicht of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

We kunnen uw persoonsgegevens (ten dele) opslaan in of overdragen aan landen die geen deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte (de ‘EER’ bestaande uit alle EU-lidstaten plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Deze landen zijn ‘derde landen’ en hebben mogelijk geen wetgeving inzake gegevensbescherming die even sterk is als die in de EER. Dit betekent dat we extra maatregelen zullen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens net zo veilig worden behandeld als binnen de EER, onder de AVG, en wel als volgt.

We delen uw gegevens met externe partijen buiten de EER zoals hieronder wordt beschreven in de sectie ‘Worden mijn persoonsgegevens gedeeld?’ De volgende extra maatregelen zijn van kracht op dergelijke overdrachten:

Voor de overdracht van persoonsgegevens aan derde landen gebruiken we speciale contracten die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Deze contracten zorgen ervoor dat wij het zelfde niveau aan bescherming van persoonsgegevens kunnen bieden als zou gelden onder de AVG. Meer informatie is te vinden op de website van de Europese Commissie.

Wanneer we uw gegevens overdragen aan een derde partij in de Verenigde Staten, valt dat mogelijk onder het zg. EU-VS Privacy Shield. Deze overeenkomst vereist dat derden een niveau van gegevensbescherming bieden vergelijkbaar met dat in Europa. Meer informatie is te vinden op de website van de Europese Commissie.

Worden mijn persoonsgegevens gedeeld?

Wij sluiten in bepaalde gevallen contracten af met derden voor het leveren van producten en/of diensten. Het kan daarbij gaan om betalingsverwerking, levering, verkoop, marketing (inclusief het versturen van nieuwsbrieven) en website-analyse. In sommige gevallen hebben deze derden mogelijk toegang nodig tot (bepaalde) persoonsgegevens die wij van u hebben.

 • APSIS: lead generation en e-mailmarketing – gevestigd in de EEA
 • Google Analytics: geanonimiseerde websiteanalyse – gevestigd in the EEA en de VS
 • Amazon Web Services: hosting – gevestigd in de EEA en de VS
 • Chargify: betalingen – gevestigd in de VS
 • MailChimp: e-mailmarketing – gevestigd in de VS
 • Payment Express: betalingen – gevestigd in de EEA en in Nieuw Zeeland

Als uw persoonsgegevens door een derde worden vereist zoals hierboven beschreven, zullen wij zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig worden verwerkt in overeenstemming met uw rechten, onze verplichtingen en de verplichtingen van de derden, zoals hierboven beschreven in sectie ‘Hoelang en waar slaan wij uw gegevens op?’

In aanvulling op het bovenstaande geven wij uw persoonsgegevens mogelijk vrij wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven wanneer dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een gerechtelijke claim of procedure.

 

Uw rechten

Onder de AVG heeft u de volgende rechten. Wij zullen die altijd naleven:

 1. a) Het recht op transparante informatie over het verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat alles wat u moet weten, maar u kunt ook altijd contact met ons opnemen voor meer informatie of om vragen te stellen.
 2. b) Het recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij over u hebben. U kunt lezen hoe u een aanvraag kunt indienen om deze informatie te ontvangen in de sectie ‘Op welke manier kan ik toegang krijgen tot mijn persoonsgegevens?’
 3. c) Het recht om uw persoonsgegevens te laten rectificeren als persoonsgegevens die door ons worden bewaard niet nauwkeurig of onvolledig zijn. Neem contact met ons op voor meer informatie.
 4. d) Het recht om te worden vergeten, dat wil zeggen om ons te verzoeken persoonsgegevens te verwijderen. Neem contact met ons op voor meer informatie.
 5. e) Het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of te voorkomen.
 6. f) Het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor een specifiek doel.
 7. g) Het recht om gegevens over te dragen. Dat houdt in dat u digitale gegevens die wij met uw toestemming gebruiken voor de uitvoering van een contract in veel gevallen in digitale vorm kunt krijgen en hergebruiken voor diensten van andere bedrijven.

Meer informatie over uw rechten is te lezen op de website van de Europese Commissie.

Als u vragen of klachten heeft over het gebruik door ons van uw persoonsgegevens, dan kunt u een klacht indienen bij de Britse ICO.

 

Op welke manier kan ik toegang krijgen tot mijn persoonsgegevens?

Als u wilt weten welke persoonsgegevens we van u hebben, kunt u ons om informatie vragen over die persoonsgegevens en om een kopie ervan. Dit is uw ‘recht op inzage’ als betrokkene.

Een verzoek om inzage moet schriftelijk of per e-mail worden ingediend en worden verzonden naar privacy@bookboon.com.

Normaal gesproken worden er geen kosten in rekening gebracht voor inzage in uw gegevens. Als uw verzoek ongegrond of buitensporig is (bijvoorbeeld als u herhaalde verzoeken indient), kunnen er kosten in rekening worden gebracht die onze administratieve kosten dekken.

We reageren binnen een maand na ontvangst van uw verzoek om inzage. Wij streven ernaar om binnen deze periode een volledig antwoord te geven, en u een kopie van uw persoonsgegevens toe te sturen. In sommige gevallen, met name als uw verzoek ingewikkeld is, kan meer tijd nodig zijn, tot een maximum van drie maanden vanaf de datum waarop wij uw verzoek hebben ontvangen. Wij houden u op de hoogte van onze vorderingen.

 

Hoe kan ik de persoonsgegevens die ik verstrek inperken?

In aanvulling op uw rechten onder de AVG heeft u wanneer u persoonlijke gegevens via onze websites indient in het gedeelte ‘Uw rechten’ mogelijkheden om ons gebruik van uw persoonlijke gegevens in te perken. In het bijzonder proberen we u de controle te geven over ons gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden, zoals de mogelijkheid om u af te melden voor het ontvangen van e-mails van ons, iets wat u kunt doen met behulp van de links in de e-mails.

Kan ik ervoor kiezen geen gegevens door te geven?

U kunt toegang krijgen tot onze websites zonder dat u persoonlijke gegevens verstrekt. Om van alle functionaliteit die beschikbaar is op onze websites gebruik te kunnen maken, moet u mogelijk echter toch het verzamelen van bepaalde gegevens toestaan.

U kunt het gebruik van cookies inperken. Zie het gedeelte over het gebruik van cookies voor meer informatie.

Cookies en clear GIF’s

Onze websites gebruiken zowel sessiecookies (dat zijn tijdelijk cookies) als permanente cookies. Een permanente cookie blijft staan nadat u uw browser sluit. Permanente cookies worden door uw browser gebruikt bij latere bezoeken aan onze websites. U kunt permanente cookies verwijderen. Volgt u hiertoe de aanwijzingen in het hulp-sectie van uw webbrowser. Een sessiecookie is tijdelijk en verdwijnt nadat u uw browser sluit. U kunt uw webbrowser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of om toestemming te geven voor individuele cookies. Sommige functies van de websites werken mogelijk niet correct als u de mogelijkheid om cookies te accepteren uitschakelt.

Onze websites maken gebruik van de analysediensten van Google Analytics en APSIS, die cookies gebruiken. Websiteanalyse is een verzameling hulpmiddelen die wordt gebruikt om gebruiksstatistieken te verzamelen en te analyseren, zodat wij beter kunnen begrijpen hoe mensen onze websites gebruiken.

Wanneer u onze websites gebruikt, kunnen wij gebruik maken van zg. clear GIF’s om de handelingen van onze gebruikers geanonimiseerd (d.w.z. op een niet-persoonlijk identificeerbare manier) te volgen. Daarnaast kunnen we clear GIF’s gebruiken in HTML e-mails die naar onze gebruikers worden gestuurd om bij te houden welke e-mails door ontvangers worden geopend.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als de wet verandert, of als veranderingen in ons bedrijf plaatsvinden die van invloed zijn op de bescherming van persoonlijke gegevens.

Alle wijzigingen worden onmiddellijk op onze websites gepubliceerd. We raden u aan deze pagina regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven.