Close

Follow Us

Din personlige og professionelle udvikling: Planer, tips og lister

Drevet af Bookboon, din personlige og professionelle udvikling: Planer, tips og lister

Hvordan forebygger man stress på arbejdspladsen? (1. del)

Posted in Articles Danish

Stressforebyggelse på arbejdspladsen drejer sig om mere end blot at reducere antallet af stresstilfælde. Det handler i høj grad også om at skabe sundere arbejdspladser, hvor medarbejderens mentale velvære og robusthed inddrages i virksomhedsstrategien. Forebyggelse bør ikke kun finde sted i en enkelt afdeling med en forhistorie med stressramte medarbejdere. Ordentlig forebyggelse kræver involvering af hele organisationen med en forankring i virksomhedens kultur og med et fortsat fokus på, hvordan medarbejdere og organisation kan udvikle en modstandsdygtighed, så forandringer kan klares, uden at de medfører stress. 

 
Når vi anvender strategisk stressforebyggelse, udvider vi vores mind-set, og vi fokuserer på, hvordan hele organisationen kan styrkes med forskellige indsatser på flere niveauer. Endelig sørger vi for at synliggøre det todelte ansvar ved at anvende den strategiske stressforebyggelsesmodel.

 

Det todelte ansvar

Både virksomhed og medarbejder, uanset titel og jobfunktion, spiller en væsentlig rolle med hensyn til ansvaret for mentalt velvære og udvikling af en sund arbejdsplads. Der er blandt mange medarbejdere en udbredt opfattelse af, at det udelukkende er virksomhedens ansvar at stressforebygge. Derfor sidder virksomhedens ledere og HR-medarbejdere ofte med en pil, der er rettet mod dem, når der tales om stressforebyggelse.

Men stressforebyggelse er et fælles og et todelt ansvar, som begge parter skal bidrage til. Det er korrekt, at virksomheden har et ansvar for at skabe en arbejdsplads med fornuftige rammer og strukturer, men det er i lige så høj grad medarbejderens ansvar at udvikle nogle sunde vaner. Dermed kan ansvaret for stressforebyggelse hverken placeres i den ene eller den anden lejr. Alle er ansvarlige for mentalt velvære på arbejdspladsen. Skyld hører ikke til i debatten om stress, det gør derimod det todelte ansvar!

 

Den strategiske stressforebyggelsesmodel

Den strategiske stressforebyggelsesmodel bygger på vigtigheden af, at der arbejdes med flere forskellige strategier, reaktive såvel som proaktive. Disse strategier inddrager i kombination de forskellige niveauer i virksomheden og fremhæver, at alle har et ansvar. Modellen sætter fokus på områder, som er væsentlige at adressere, når vi taler om udvikling af strategiske indsatser til assessment, forebyggelse og behandling af stress på arbejdspladsen.

Der anvendes tre strategier. Primære strategier, som skal eliminere og ændre såvel eksisterende som potentielle stresskilder i organisationen og kan dermed være reaktive såvel som proaktive. Sekundære strategier, der fokuserer på styrkelse af det mentale velvære og robusthed for at undgå konsekvenserne af potentielle stressbelastninger, og er dermed baseret på en proaktiv tilgang. Endelig er der de Tertiære strategier, som er den reaktive tilgang, hvor formålet først og fremmest er at hjælpe og støtte medarbejderen, som oplever ydre eller indre stressorer, men også at tilbyde vejledning og rådgivning til den stressramtes leder og kollegaer.

Strategierne er rettet både mod organisationen og mod individet, men mellem individniveau og det organisatoriske niveau ligger teamniveauet. Styrkelse af robusthed samt stressforebyggelse i teams er en kombination af både individuelle og organisatoriske indsatser. Jo større diversitet eller forskellighed en virksomhed har i sine strategier til at styrke organisationen, desto bedre er den rustet til at klare udfordringer og forandringer.

 

Mere om de tre strategier

Strategiske stressforebyggelse bidrager til reducerede stresssygemeldinger og dermed lavere sygefraværsomkostninger. Forebyggelsen har således en direkte positiv effekt på virksomhedens bundlinje. Derudover har det strategiske fokus en betydelig effekt i form af en styrket organisationskultur, der er præget af højere arbejdsmoral og engagement blandt medarbejderne.

Den strategiske stressforebyggelsesmodels forskellige strategier kan du læse meget mere om i Marianne de Paoli Norbyes bog Mentalt velvære & robusthed på arbejdspladsen – Del II, som indgår i Bookboons eLibrary Løsning. Bookboons eLibrary Løsning stiller et stort udvalg af e-lærings-ressourcer til rådighed for dig og din virksomhed, så virksomheden kan forbedres og videreudvikles.

Test Bookboons eLibrary med denne gratis demo.

Læs også anden del af denne blog artikel: Proaktiv stressforebyggelse

 

 
[bookboon-recommendations id=”7a63b86b-3609-4639-804c-7dfe9f08c8f3″ title=”Du har måske også interesse for disse bøger:”]