Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Affärsstrategi: internt och externt inflytande

Posted in Articles Swedish

strategy-internal-and-external-influences-ebooks-bookboon-bl

Strategier påverkas av en mängd olika faktorer. Bland dessa finns den inre och yttre miljön, och en annan faktor är ledarna. Enligt Henry Mintzberg (1985) ligger en bra strategi på ett kontinuum mellan planerade (avsiktliga) strategier och spontana strategier. Forskare inom den planerande skolan har traditionellt sett lagt betoning på yttre miljöpåverkan, medan forskare som ägnar sig åt spontana strategier menar att den inre miljön har störst påverkan. 

Läs mer om skillnaderna mellan planerade och spontana strategier i den här artikeln.

 

Organisationens inre miljö

1. Beslutsfattare: ledare, entreprenörer och personal

Beslutsfattande är oerhört viktigt när man skapar en strategi. I hierarkiskt organiserade företag fattas besluten traditionellt av den högsta ledningen, och de har därmed en ”top-down”-process. Man kan dock även ha en ”bottom-up”-process som uppmuntrar personalen att spela en roll i strategiskapandet.

Entreprenörer karaktäriseras ofta som intuitiva och självständiga; de handlar gärna direkt i stället för att planera och samlar ihop resurserna som de behöver för att kapitalisera på en affärsmöjlighet. Dock är rationella beslut baserade på en analys och långsiktig plan precis lika viktiga. Faktum är att både entreprenörskap och en professionell ledning behövs i alla sorters företag.

2. Resurser

Resurserna som en organisation har påverkar också i hög grad vilken sorts strategi man använder (strategiinnehåll) och sättet som strategin skapas på (om den är planerad eller spontan). Enligt förespråkarna av planering är strategens mål att matcha organisationens resurser (dvs. på ett effektivt sätt använda deras styrkor och svagheter) med möjligheterna och hoten som kommer från miljön. Större företag kan ibland vara mer benägna att planera än små företag eftersom de har större resurser, vilket gör det möjligt för dem att samla information och undersöka andra strategier.

3. Livscykelstadiet, historia och kris

Organisationens historia och livscykelstadium kan avgöra hur ofta strategier är planerade eller spontana. När organisationer växer sig större och mer komplexa blir det allt viktigare att strategier och planer kan guida, koordinera och motivera cheferna. Strategin blir en mer samarbetande, formell och analytisk process. Ofta utlöser en kris förändringar i attityder, strategier och strukturer, och gör entreprenörer medvetna om hur viktigt det är att planera.

4. Kulturella värderingar, makt, politik och lärande

Ett företags inre dynamik, inklusive organisationskultur, makt, politik och lärande påverkar och formar också strategin. Företagsvärderingar är ett effektivt ledarverktyg eftersom de skapar en mycket motiverad arbetsstyrka och därmed kan ge ett företag en konkurrensfördel. Dessutom kan planering vara resultatet av att man har lärt sig från relationer med kunder, leverantörer, banker, tillsynsmyndigheter, familj och kolleger.
Bottom of Form

Detta inlägg är baserad på eBoken: Strategy, Marketing Plans and Small Organisations.

 

Yttre påverkan på strategin

1. Den yttre miljön

Den yttre miljön anses av planeringsförespråkare vara det som huvudsakligen influerar strategin. Strategens roll är att förutse och besvara förändringar i den politiska, ekonomiska, sociala och tekniska miljön. Akronymen PESTLE används inom marknadsföring och ledarskap för att förklara affärsmiljön och dess politiska, ekonomiska, sociokulturella, tekniska, legala och ekologiska beståndsdelar.

2. Externa intressenter

Externa intressenter, så som leverantörer, kunder, fackförbund och myndigheter påverkar det strategiska beslutsfattandet. Eftersom företag är beroende av den yttre miljön för att få resurser och legitimitet och för att kunna sälja sina produkter, har dessa externa grupper makt över företaget och påverkar ledarnas beslut.

 

Läs den här e-boken av Dr Breda Mccarthy för att lära dig mer om strategi och marknadsplanering för organisationer.

 
[bookboon-recommendations id=”e6bdb304-5cce-464e-9fc4-a5e800afa2b3″ title=”Du kanske också är intresserad av dessa eBöck:”]