Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Hur man tränar upp sin interkulturella kompetens (3/3)

Posted in Articles Swedish

Vi lever i en global värld där oförutsägbara saker sker konstant i mötet mellan människor. Det kan göra oss otrygga att inte veta hur en interaktion ska gå, men i Anna-Karin Byströms Interkulturell kommunikation får du veta hur du tränar upp din interkulturella kompetens. 

Hur skapar man effektiv interkulturell kommunikation?

Till att börja med måste dina inre attityder förändras. Viktiga attityder är till exempel respekt, öppenhet, nyfikenhet och lust till upptäckt och mer specifikt är det bland annat att se olikheter utan fördomar, se fördelarna med förändring och våga visa sin osäkerhet i nya situationer. För att få dessa attityder behöver du vissa färdigheter, så som att vara öppen, vilja lyssna och ha förmågan att reflektera över dina egna attityder. Kunskap är viktigt, framför allt en självinsikt om hur din egen kultur påverkar dina och kollektivets attityder och beteenden.

 

Tänk etnorelativt och få större kulturell medvetenhet

När du lär dig dessa färdigheter förändras du som individ: du får större empatisk förmåga och förståelse för skillnader. Du går från ett etnocentriskt synsätt till ett etnorelativt synsätt. Ett etnocentriskt förhållandesätt innebär att du bedömer andra kulturer utifrån ditt eget kulturraster – du ser din egen kultur som centrum. Detta synsätt delas in i tre nivåer:

  • Förnekelse. På denna nivå befinner du dig i en miljö där de flesta är som dig själv och du är ointresserad av att uppleva andra kulturer. För att ta dig vidare måste du erkänna att det över huvud taget finns kulturella skillnader.
  • Separering. Du accepterar att det finns skillnader, men anser att din egen kultur är bättre. Här måste du börja se skillnaderna som något positivt.
  • Minimering av kulturella skillnader. Du ser skillnader mellan kulturer, men du anser ändå att det finns fler likheter; vi kanske talar olika språk, men vi är i grunden likadana. Här måste du utveckla en kulturell självinsikt.

Det etnorelativa förhållandesättet, som du efter att ha läst boken Interkulturell kommunikation förhoppningsvis har jobbat dig fram till, består också av tre nivåer:

  • Acceptans av kulturella skillnader. Din egen kultur är en av många komplexa kulturer. Du har en respekt för kulturella skillnader, även om du inte alltid gillar dem.
  • Anpassning till kulturella skillnader. På den här nivån kan du anpassa ditt beteende beroende på det kulturella sammanhanget. Du kan kommunicera med människor från olika kulturer utan några större problem.
  • Integration av kulturella skillnader. Du kan både balansera flera kulturer samtidigt och har en stark självinsikt i din egen kultur. Du förstår att din kulturella identitet ständigt förändras med de olika kulturella erfarenheter som du får.

 

Bär med dig dessa lärdomar och bli en mer öppen och kulturellt medveten person. Mer om hur du går till väga kan du läsa i Interkulturell kommunikation av Anna-Karin Byström.