Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

10 tecken på dåligt ledarskap

Posted in Articles Swedish

Folk säger upp sig från sin chef, inte från sitt arbete. Undersökningar i England och USA har visat att den främsta orsaken till att människor lämnar sin arbetsplats är relationen till sin närmaste chef, vilken skapar en miljö där den anställde inte trivs, där hen inte känner sig rättvis behandlad och inte ges chansen att ge sitt bästa i jobbet.

Det finns många exempel på dåliga ledarskapstekniker som bidrar till att relationen mellan företagets ledning och personalen blir undermålig. Här är tio av dem:

1) Att inte lyssna när någon pratar

Hur frustrerande känns det inte när man får känslan att någon inte riktigt bryr sig om vad man säger? Hur tror du att andra människor upplever det om du själv behandlar dem på det viset? Dåliga chefer avsätter inte tid för att lyssna aktivt på sin personal, i stället har de ett samtal eller möte med en individ samtidigt som de kollar sin mailbox, svarar i telefon och ägnar sig åt diverse andra störande moment. Om du vill få folk att verkligen känna att de betyder något ska du ta dig tid att lyssna på allvar på vad de har att säga!

2) Övervakning

Hur känner du dig när någon vaktar dina minsta rörelser? Får du känslan att de bara väntar på att du ska begå ett misstag så att de kan hoppa in och ta över? Tror du att de litar på att du gör ett bra jobb? Människor kommer aldrig att ge sitt yttersta om de har känslan att man inte litar på dem eller att någon ständigt kikar över axeln på dem för att kontrollera vad de gör. Om du förväntar dig det sämsta av människor så är det ofta just det de levererar, eftersom det är det du letar efter! Och om du ägnar all din tid åt att hålla koll på vad andra gör, hur hinner du uträtta dina egna arbetsuppgifter?

3) Att fokusera på uppgifterna, inte på individerna

Har du någon gång arbetat för en chef vars enda intresse var att få jobbet gjort? Fick du känslan att du bara var ett anställningsnummer? Om en ledare har alltför stort fokus på att jobbet ska bli gjort finns det en risk att hen nonchalerar människorna som bidrar till att det blir gjort. Det ger ett opersonligt uppträdande, en tendens till att inte visa något intresse för hur medarbetarna mår, och erkännande och uppmuntran blir en bristvara. I en sådan miljö känner inte de anställda någon uppskattning vilket snabbt kan leda till besvikelse och missnöje i arbetsgruppen.

4) Att inte hålla sig till rutinerna

Hur känner du dig när du inte vet vad som förväntas av dig? Hur känns det när du ser en del andra göra lite vad som faller dem in utan att det får några konsekvenser? Folk måste ha en klar förståelse för sina roller och ansvar, och när man har upprättat regler och rutiner är det lika viktigt att se till att dessa följs. En dålig ledare klarar inte av att vidta lämpliga åtgärder när fastlagda rutiner inte följs och detta skickar sedan ut signaler om att rutinerna inte är särskilt viktiga eller relevanta. När man tillåter att rutinerna inte följs leder det snart till att prestationer och resultat försämras. Människor respekterar ledare som uppträder med fasthet, integritet och sinne för rättvisa. Att vara slapphänt när det gäller att hålla sig till regler och rutiner visar på att chefen saknar dessa goda egenskaper.

5) Att inte klargöra förväntningarna

Har du en klar bild av vad som är framgång i jobbet för dig? Om inte – hur kan du veta om du har gjort ett bra jobb? ”Att ingen skriker åt mig” är fel svar! När människor förstår vad som förväntas av dem och hur de kan leva upp till dessa förväntningar tendererar de att få en bättre tilltro till sin förmåga att verkligen klara av det – förutsatt att förväntningarna är realistiska! En stark och effektiv chef klargör tydligt vad som förväntas av personalen och hjälper till att skapa förutsättningar för att personalen ska få de bästa möjligheterna att klara av sina uppgifter.

6) Dålig feedback – positivt och negativt

När fick du senast feedback om hur du lyckas i jobbet? Människor har svårt att prestera sitt bästa om de måste agera i ett vakuum. Om du som chef inte tar dig tid att berätta för de anställda hur de lyckas med sina uppgifter, hur ska de veta om de lever upp till förväntningarna? Om de får regelbunden feedback kommer de att ha en bättre förståelse för vad de måste göra för att kunna nå sina mål, oavsett om det bara handlar om att fortsätta på samma sätt som förut eller om de måste ändra på något. Om återkopplingen ges på ett konstruktivt, objektivt och lugnt sätt kan den bli ett utmärkt verktyg som kan hjälpa människor att växa och utvecklas.

7) Bristfällig kommunikation

Kunskap är makt, heter det enligt ett gammalt talesätt, och att dela med sig av kunskap bidrar till människors förtroende och känslan av att ingå i ett team. Att inte berätta något är ett bra sätt att få människor frustrerade genom att man håller dem i okunskap om frågor som har betydelse för deras roll i organisationen. Om framtidsplaner och andra affärsdetaljer betraktas som hemligheter som inte får delas med övriga avdelningar, hur ska personalen kunna få förståelse för hur de kan spela en betydelsefull roll när det gäller att uppnå företagets övergripande mål? Effektiv kommunikation gällande företagets vision och målsättningar har stor betydelse om man vill stärka personalens engagemang.

8) Att fatta beslut först och fråga om råd i efterhand

Om man vill att människor ska ta ansvaret för att uppnå målen för sin avdelning eller sitt team måste de få en känsla för att deras medverkan spelar en roll i beslutsfattandet. Svaga ledare tror ofta att de själva måste sitta inne med alla svar och att alla beslut måste tas uppe i toppen och sedan bara meddelas neråt i organisationen. Det slutliga beslutet bör ligga kvar på chefsnivå, men en effektiv ledare kan driva på personalens engagemang genom att inhämta åsikter från den berörda avdelningen innan beslutet tas. Det är ofta så att människorna ”på verkstadsgolvet” har mest erfarenhet och kunskap för att veta hur man på bästa sätt bör hantera en viss situation. Låter det inte därför rimligt att höra deras åsikter innan man fattar det slutliga beslutet om hur man går vidare i en viss fråga?

9) Skylla på andra

Jag känner till en chef som klargjorde för en nyanställd på dennes första dag på jobbet att äran för alla framgångar man uppnådde skulle tillfalla chefen, och att allt som gick fel skulle skyllas på de övriga i teamet! Vilken uppfattning tror du att den nyanställde fick om denna chef?

Ett bra ledarskap innebär att man tar ansvar för det som händer när så krävs och låter andra få äran för det som går bra när de har gjort sig förtjänta av det. Svaga ledare tar varje tillfälle som ges att skylla eventuella motgångar på andra, men det ger enbart tillfälliga fördelar för deras brister kommer snart i dagen.

10) Inget sinne för humor

Om du själv inte har kul på jobbet, varför skulle din personal trivas? Ett viss mått av humor är mycket viktigt för en chef att ha eftersom det antyder att man arbetar för någon som har kontroll, är avslappnad och känner sig bekväm med kravet att uppnå framgångar. Det hindrar dig inte från att agera professionellt. Det finns alltid en tid för ett skratt, och andra tillfällen för att fokusera fullt ut på att uppnå ett mål. Att inte ta allting på blodigt allvar är ett mycket bra recept för framgång.

Tänkt efter och minns de bästa chefer du själv har arbetat för. Hur har deras egenskaper stämt överens med allt det vi har listat här?

Ställ dig sedan samma fråga om de sämsta chefer du har haft…

Hur klarar du dig själv vid en jämförelse med punkterna i ovanstående lista?

50 ways to lead your sales team

Michael Schofield är föreläsare och handledare i kurser i Business and Personal coaching och har nyligen publicerat e-boken “50 ways to lead your sales team“.

Läsa mer